ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉ-ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 07 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 17:58   Ɣran-t : 58 n tikkal
ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉ-ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⴳⴻⵔⵡⴻⵏ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵏⴻⵙⵖⵓⵎⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵓⵖⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉ-ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ.

ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ-ⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⴼⴰⵔⵚⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵖⴻⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ-ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ-ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵔⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴻⵍ-ⵉⵙ ⵉ ⵓⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ.

Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 09 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 15:58
ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉ-ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 07 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 17:58     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 58 n tikkal   Bḍu