ⵜⴰⵎⴹⴻⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵇⴻⵛⵔⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵣⴱⴰⵢⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ : ⵙⴻⴳ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⵙ… ⴰⵔ ⵓⵎⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵍⵄⴰⵍⵢⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 06 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 11:10   Ɣran-t : 80 n tikkal
ⵜⴰⵎⴹⴻⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵇⴻⵛⵔⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵣⴱⴰⵢⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ : ⵙⴻⴳ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⵙ… ⴰⵔ ⵓⵎⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵍⵄⴰⵍⵢⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴽⴻⵙ-ⴰⵙⴻⵏ ⵜⴻⵎⴹⴻⵍⵜ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵍⵇⴻⵔⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵣⴳⴻⵏ, ⵉⵖⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵣⴱⴰⵢⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵉⵇⵓⴱⵍⴻⵏ ⵜⴰⵥⵔⴰⵀⵔⴻⵙⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵜ, ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⴱⵓⵣⵉⴰⵏⴻ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵛⵀéⵔⵉⴼ ⴱⵓⴱⴰⴳⵀⵍⴰ, ⵡⵡⵉⵏ-ⵜⴻⵏ-ⵉⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ) ⵙⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⵙ ⵓⵙⴰⴼⴰⴳ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴳⵓⵏⴼⵓⵏ ⵜⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⴹⴻⵍⵜ ⵍⵄⴰⵍⵢⴰ, ⴷ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⴽⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⴷ-ⵍⵓⵍⴻⵏ, ⵉⵖⴻⴼ ⴼⴽⴰⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵙⴼⴻⵍ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎ ⵡⴰ, ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ ⵏ 5 ⵢⵓⵍⵢⵓ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵎⵍⴰⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 58 ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵖⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⴹⵔⵉⵜ, ⵉⵙⴰⴹⴻⵏ-ⴰ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵍⵇⴻⵔⵏ ⵡⵉⵙ 19, ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⵎⵧⵓⵙⵙⴰ ⴻⵍ-ⴷⴻⵔⴽⴰⵡⵉ, ⵙⵉ ⵎⵓⴽⵀⵜⴰⵔ ⴱⴻⵏ ⴽⵡⵉⴷⴻⵔ ⴰⵍ-ⵜⵉⵜⵔⴰⵧⵓⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⴱⴻⵏ-ⴰⵍⵍⴻⵍ ⴱⴻⵏ ⴻⵎⴱⴰⵔⴻⴽ, ⵓⵖⴰⵍⴻⵏ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵍⴻⵊⴷⵓⴷ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉ ⵙⵙⵡⴻⵏ ⵙ ⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴹⴻⵍⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ-ⵏⵙⴻⵏ.

ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵣⴰⵍ ⵙⵄⴰⵏ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵔⵎⴻⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵀⵓⵡⴰⵔⵉ ⴱⵓⵎⴻⴷⵉⴻⵏⴻ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵃⵔⵉⵛ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵖⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵣⴱⴰⵢⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ (24 ⵏ ⵢⵉⵇⴻⵛⵔⴰⵔ), ⵖⵓⵎⵎⴻⵏ ⵙ ⵜⴻⴽⴱⴰⴱⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴽⴽⴰⵏ-ⴷ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴰⵏⴷⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵜⵡⴰⵃⴻⴱⵙⴻⵏ, ⴷ ⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢⴰ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵒⴰⵔⵉⵙ.

ⴷ ⵜⴰⵙⵡⵉⵄⵜ ⵉⴵⴻⵀⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ : ⵉⵖⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵣⴱⴰⵢⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵉⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⴰⵀⵔⴻⵙⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵡⴹⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵖⵓⵔ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ-ⵏⵙⴻⵏ, ⴷ ⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵍⴰ ⵜⴻⵏ-ⵉⴷ-ⵣⵣⵉⴽⴽⵉⵏⴻⵏ ⴷ ⴰⴳⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵢⵉⵎⴻⵥⵔⴰⵀⵔⴰⵙ, ⵉ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴽⴽⴰⵏ-ⴷ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ-ⵉⴹⴻⵏ. ⵎⴰⵛⴰ, ⵢⴻⵙⵙⵉⵥⴻⵔ-ⵉⵜⴻⵏ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ.

ⴷⴻⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ-ⴰ, ⴰⴼⵔⴰⵢⴻⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴵⴻⵀⴷⴻⵏ ⴰⵔⵎⵉ ⵡⵉⴷ ⵉⵃⴻⴷⵔⴻⵏ, ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴻⴼ ⵓⵇⴻⵔⵔⵓ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⵓⵔ ⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵟⵟⴼⴻⵏ ⵉⵎⴻⵟⵟⴰⵡⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ.

ⵉⵙⴻⵏⴷⵢⴰⵇ ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⵖⵙⴰⵏ ⵏ 24 ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵍⵍⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵣⴱⵓ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵙⴻⵔⵙⴻⵏ-ⵜⴻⵏ, ⵙⴰⴽⵉⵏ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⴻⵔⵖⴻⵔ ⵏ ⵍⴻⵇⵚⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵎⵧⵓⴼⴷⵉ-ⵣⴰⴽⴰⵔⵉⴰ, ⵖⴻⴼ ⵟⵟⴰⴱⵍⴰⵜ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⴻⵏ ⵉⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ ⵏ ⵛⴻⵔⵛⴰⵍ, ⵔⵏⴰⵏ-ⴰⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⴻⵇⵇⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵊⴻⴵⴵⵉⴳⵉⵏ.

ⵣⵣⵉⴽⴽⵏⴻⵏ-ⵜⴻⵏ-ⵉⴷ ⵉ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴻⴽⴽⴰ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⴻⵔⵖⴻⵔ ⵏ ⵍⴰⵚⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏ-ⵔⵔⴻⵏ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ

Last modified on ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 07 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 18:04
ⵜⴰⵎⴹⴻⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵇⴻⵛⵔⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵣⴱⴰⵢⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ : ⵙⴻⴳ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⵙ… ⴰⵔ ⵓⵎⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵍⵄⴰⵍⵢⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 06 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 11:10     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 80 n tikkal   Bḍu