ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴻⵏⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵜ ⴼⵔⴰⵏⵛⴻ 24

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 05 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 13:18   Ɣran-t : 61 n tikkal
ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴻⵏⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵜ ⴼⵔⴰⵏⵛⴻ 24

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴻⵏⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵜ ⴼⵔⴰⵏⵛⴻ 24, ⴰⵏⴷⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ ⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵢⴰⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⵜⵉⵏⴻⴼⵍⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ-ⵉⴹⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.

ⴰⵎⵢⴻⵏⵏⵉ-ⴰ "ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⵙⴰⴽⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 19ⵀ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ, ⴰⵙⵔⴰⴳ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵖⴻⴼ ⵜⵔⴻⴳⵡⴰ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵛⴻ 24 ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵜ, ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⴳⵍⵉⵣⵉⵜ", ⵉ ⴷ-ⵉⵙⴻⴳⵔⴰ ⵓⵍⵖⵓ.

Last modified on ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 06 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 11:15
ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴻⵏⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵜ ⴼⵔⴰⵏⵛⴻ 24
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 05 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 13:18     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 61 n tikkal   Bḍu