ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ ⵢⴻⵣⵣⵡⴻⵔ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵍⵓⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵖⵔⴻⵎⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 03 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 12:05   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ ⵢⴻⵣⵣⵡⴻⵔ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵍⵓⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵖⵔⴻⵎⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⴱ), ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵙⴰïⴷ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ, ⵢⴻⵣⵣⵡⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵖⵔⴻⵎⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵍⵓⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ, ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ.

"ⴰⴷ ⴰⴽ-ⵉⵏ-ⵙⵙⵉⵎⵍⴻⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ, ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵉⵡ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴷ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ ⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⴷ ⵉⵖⴰⵔⵉⵎⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ, ⵜⵉⵏⴻⵎⵎⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵃⵎⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵜⴻⵄⵔⴻⴼ-ⵉⵡ ⵍⵇⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵙⴻⵖ ⵉ ⴰⵖ-ⵜⴻⴼⴽⵉⴹ ⵙ ⵓⵙⴻⵍⵡⵉ-ⴽ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ-ⵉⴽ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵍⵓⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ, ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵖⵔⴻⵎⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ, ⵙ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵡⴻⵏ ⵉⴵⴻⵀⴷⴻⵏ ⵢⴻⵙⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵖⵍⴰⵏ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵔⴻⵜ ⵓⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡ-ⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵜⴻⵕⵃⴻⴱ, ⵎⵉ ⵜⴻⴱⴷⴰ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ.

ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵎⵎⴰⵍ-ⴷ ⵍⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵙⵎⴰⵍⴻⵏ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⴰⵏⵙⴰⵢ ⵢⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⵥⴰⵔ ⵢⴻⵏⵜⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵜ, ⵉⴷⴻⴳ ⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⴰⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵍⵓⵏⴻⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⴽⵍⴰⵍⴻⵏ, ⴷ ⴰⵙⵜⴻⵄⵔⴻⴼ ⵙ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉ ⴳⴰⵏ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵙⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ", ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ.

"ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵖⵔⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵖⵍⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵡⵉⵙ 58 ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⴹⵔⵉⵜ, ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⵔⵣⵓⵢⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⴵⴻⵀⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ-ⵏⴻⵖ ⴰⴼⵔⴰⵢⴻⵏ ⵉⵀⴻⴳⴳⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵣⵣⵓⵅ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⴹⵔⴰⵢⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴻⵙⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵢⴻⵣⵡⴰⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴰⴽⵉ ⴷⴻⴳ-ⵏⴻⵖ ⵏ ⵢⵉⵣⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵔⵔⴱⴻⵃ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ".

ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ-ⴰ, ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵢⴻⵙⵙⵉⵎⴻⵍ-ⴷ ⴰⵀⴻⵏⵏⵉ-ⵙ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴻⵎ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵡⴰⵍⵉ ⵉⵙⵎⴰⵍⴻⵏ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⵓⵖⴰⵍⴻⵏ "ⴷ ⵜⴰⵥⵡⴻⵔⵜ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵏ-ⵢⴻⵙⴱⴻⵖⵙⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴽⴻⵎⵎⵍⴻⵏ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⴹⵔⵓⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵔⵔⴱⴻⵃ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵄⵓⵣⵣⴻⵏ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ, ⵜⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵉⵡⴻⵔⵜⴻⵏ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ".

Last modified on ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 03 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 16:24
ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ ⵢⴻⵣⵣⵡⴻⵔ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵍⵓⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵖⵔⴻⵎⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 03 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 12:05     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu