ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 58 ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ : ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵢⴻⵙⵓⵔⴻⴼ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵢⴻⵏⴽⵔⵓⴼⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 02 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 10:10   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 58 ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ : ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵢⴻⵙⵓⵔⴻⴼ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵢⴻⵏⴽⵔⵓⴼⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ- ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⴷⴷⴻⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⴻⴼ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴻⵏⴻⴽⵔⵓⴼⴻⵏ ⵉⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 58 ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⴷ ⵢⵉⵍⴻⵎⵣⵉⵢⴻⵏ, ⵉⴷ ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.

“ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵙⵜⴻⵏⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵜ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵓⵔⴻⴼ ⵉⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 58 ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⴷ ⵢⵉⵍⴻⵎⵣⵉⵢⴻⵏ”, ⵉ ⵏⴻⵖⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵍⵖⵓ-ⵏⵏⵉ

ⴰⴷ ⵢⴻⵙⴼⴰⵢⴷⵉ ⵙ ⵓⵙⵓⵔⴻⴼ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵜⴻⵏⵢⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ-ⴰ, ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵜⵡⵙⵉⵥⴻⵔⴻⵏ ⵉⵎⵉ ⵙⴻⵎⵎⴰⵏ :

- ⴰⵍⵍⴰⵍ ⵛⵀéⵔⵉⴼ ⵏⴰⵙⵔⴻⴷⴷⵉⵏⴻ, ⵉⵍⵓⵍⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 4 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ 1998.

- ⴱⴰⵀⵍⴰⵜ ⵉⵍⵢⴻⵙ, ⵉⵍⵓⵍⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 26 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1985.

- ⵛⵀⴻⴷⴷⴰⴷ ⴷⵊⴻⵍⵍⵓⵍ, ⵉⵍⵓⵍⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ 1992.

- ⵔⵉⴰⵀⵉ ⵎⴰⵍⵉⴽ, ⵉⵍⵓⵍⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵖⵓⵛⴻⵜ 1990.

- ⴽⵀⴰⴷⴻⵔ ⵀⵓⵛⵉⵏⴻ, ⵉⵍⵓⵍⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 1992.

- ⴷⴰⵧⵓⴷ ⴱⴻⵏ ⴰⵎⵔⴰⵏⴻ ⴷⵊⵉⵍⴰⵍⵉ, ⵉⵍⵓⵍⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⵢⵓⵍⵢⵓ 1988".

Last modified on ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 03 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 12:11
ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 58 ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ : ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵢⴻⵙⵓⵔⴻⴼ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵢⴻⵏⴽⵔⵓⴼⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 02 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 10:10     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu