ⵛⵓⴹⵉⴷ-19: ⴰⵙⵖⵣⴼ ⵖⵔ 13 ⵢⵓⵍⵢⵓ ⵏ ⵓⵎⵜⵡⵉ  ⴰⵏⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴽⵎⵏ 

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 22:12   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⵛⵓⴹⵉⴷ-19: ⴰⵙⵖⵣⴼ ⵖⵔ 13 ⵢⵓⵍⵢⵓ ⵏ ⵓⵎⵜⵡⵉ  ⴰⵏⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴽⵎⵏ 

 

ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ- ⴰⵎⵜⵡⵉ ⴰⵏⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴽⵎⵏ ⴷⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ, ⵉⴷ ⵢⵔⵔⴰⵏ ⴰⵔⴼⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⴽⴰⵜ-ⴰ ⵉⴷ ⵢⵜⵡⴰⴷⵎⵏ ⵉⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵛⵓⴹⵉⴷ 19, ⵉ 19 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵙⵔⵔⵓⵙⵙⵓ-ⵏⵏⵙ ⵖⴼ ⵜⵉⵙ 20 :00 ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⴰⵣⴽⴽⴰ-ⵏⵉ ⵖⴼ ⵜⵉⵙ 05 :00 ⵉ 29 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵢⵜⵡⴰⵙⵖⵣⴼ ⵖⵔ 13 ⵢⵓⵍⵢⵓ ⵉⴷ ⵢⵜⴷⴷⵓⵏ, ⵉⴷ ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵉⵎⵣⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵏⵣⵓ.

29 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉ ⵜⵄⵏⴰ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⵎⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⵙ 20:00 ⵖⵔ ⵜⵉⵙ 05:00 : ⴱⵓⵎⵔⴷⵙ, ⵙⵓⵓⵇ ⴰⵀⵔⴰⵙ, ⵟⵉⵙⵙⵎⵙⵉⵍⵜ, ⴹⵊⵍⴼⴰ, ⵎⴰⵙⵛⴰⵔⴰ, ⵓⵎ ⵍ ⴱⵓⵓⴰⵇⵉ, ⴱⴰⵜⵏⴰ, ⴱⵓⵓⵉⵔⴰ, ⵔⵍⵉⵣⴰⵏ, ⴱⵙⴽⵔⴰ, ⴽⵀⵏⵛⵀⵍⴰ, ⵎ’ⵙⵉⵍⴰ, ⵛⵀⵍⴼ, ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵍ ⴰⴱⴱⵙ, ⵎⴷⵉⵢⵢⴰ, ⴱⵍⵉⴷⴰ, ⴱⵓⵔⴷⵊ ⴱⵓⵓ ⴰⵔⵔⴻⵔⵉⴷⵊ, ⵟⵉⵒⴰⵣⴰ, ⵓⵓⴰⵔⴳⵍⴰ, ⴱⵛⵀⴰⵔ, ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵇⵙⵏⵜⵉⵏ ⴰ, ⵡⵀⵔⴰⵏ, ⵙⵥⵜⵉⴼ, ⴰⵏⵏⴰⴱⴰ, ⴱⴳⴰⵢⵜ, ⴰⴷⵔⴰⵔ, ⵍⴰⴳⵀⵓⵓⴰⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵍ-ⵓⵓⴷ, ⵉⴷ ⵜⵡⴽⴽⴷ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⵏⵏⵉ.

ⵎⴰⵛⴰ, ⵍⵡⴰⵍⵉⵢⴰⵜ « ⵢⵙⵙⴼⴽ, ⴷⴳ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵉⵀⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⴷ ⵇⵍⵍⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⴽⵎⵏ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⵏⴰⵖ ⴰⵖⵔⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏⴰⵖ ⵏ ⵡⴰⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ, ⵜⵉⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏⴰⵖ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴰⵏⴷⴰ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴰⵜⴰⵙ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ », ⵉⴷ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰⴷ ⵓⵍⵖⵓ.

 

ⵛⵓⴹⵉⴷ-19: ⴰⵙⵖⵣⴼ ⵖⵔ 13 ⵢⵓⵍⵢⵓ ⵏ ⵓⵎⵜⵡⵉ  ⴰⵏⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴽⵎⵏ 
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 22:12     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu