ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴱⴻⵍⴰⵉⴷ ⴰⴱⴷⴻⵙⵙⴻⵍⴰⵎ ⵢⴻⵎⴹⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵎⴹⴻⵍ ⵏ ⵍⵄⴰⵍⵢⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 10:55   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴱⴻⵍⴰⵉⴷ ⴰⴱⴷⴻⵙⵙⴻⵍⴰⵎ ⵢⴻⵎⴹⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵎⴹⴻⵍ ⵏ ⵍⵄⴰⵍⵢⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵎⴹⴻⵍ ⵓⵎⵊⴰⵀⴻⴷ ⴷ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴱⴻⵍⴰⵉⴷ ⴰⴱⴷⴻⵙⵙⴻⵍⴰⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵎⴹⴻⵍ ⵏ ⵍⵄⴰⵍⵢⴰ, ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ. ⴰⵎⴻⵕⵃⵓⵎ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵍⴻⵄⴼⵓ ⵏ ⵢⵓⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵖⴻⵔ 92 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ.

ⵜⴰⵎⴹⴻⵍⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵓⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵙⵍⵉⵎⴰⵏⴻ ⵛⵀⴻⵏⵉⵏⴻ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⴰⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⴼⵉⴷ ⴰⵍⵍⴰⵀⵓⵎ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⵊⴰⵀⴷⴻⵏ,ⵜⴰⵢⴻⴱ ⵣⵉⵜⵓⵏⵉ, ⴷ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵢⵧⵓⵛⴻⴼ ⵛⵀⵓⵔⴼⴰ.

ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⵎⵉ ⵜⴼⵓⴽ ⵜⴻⵎⴹⴻⵍⵜ-ⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⴻⵕⵃⵓⵎ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ « ⴰⵎⵊⴰⵀⴻⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷ ⵓⴷⴻⵎ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍⴰⵏ, ⴷ ⴱⴰⴱⴰ-ⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴱⵓⵖⴰⵔ ⵜⵉⵥⵡⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷⴰⵖ ⴷ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴰⵍⵖⴻⵏ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵜⵔⴰⵔ ».

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵢⵓⵣⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵉⵣⴻⵏ ⵏ ⵓⵄⴻⵣⵣⵉ ⵉ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵕⵃⵓⵎ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵛⴽⴻⵕ ⴰⵎⴻⵛⵡⴰⵕ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵖⴻⵣⴼⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵎⵎⴻⵖⵏⴻⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⵣⴰⵔⵓⴳⵜ.

ⴱⴻⵍⴰⵉⴷ ⴰⴱⴷⴻⵙⵙⴻⵍⴰⵎ ⵉⵍⵓⵍ ⴷⴻⴳ 1928 ⴷⴻⴳ ⵄⵉⵏ ⵍⴻⴽⴱⵉⵔⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⴻⵖⵏⴰⵙⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ. ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⴻⵙⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⵔⴰⵡⴻⵏ ⵉⵏⵙⴻⵍⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷⴻⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ (1951-1953) ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵎⴰⵙⵍⴰⴹ ⵉⵎⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉⵏⵙⴻⵍⵎⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ 1953.

ⴰⵎⴻⵕⵃⵓⵎ ⵢⵓⵍⵉ ⵖⴻⵔ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ 1955 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⵔⴰⵡⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⵔⴰⵡⴻⵏ ⵉⵏⵙⴻⵍⵎⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ, ⴷⵖⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ, ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵙⵓⵏⴷⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⵔⴰⵡⴻⵏ ⵏ 19 ⵎⴰⵢⵓ 1956.

ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵣⴰⵕ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⵍⴻⵏⵜ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ.

ⴷⴻⴳ 1958, ⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏⵜ-ⴰⵙ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵓⵄⴹⵉⵍ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵉⵏⵙⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ-ⴰ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ, ⴷⴻⴳ 1961, ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⴰⵏⴻⵎⵢⴰⵍⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵓⵄⴹⵉⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⵉⵎⴽⴻⵍⵍⴻⴼ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ.

ⵎⵉ ⵜⴻⵡⵡⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ, ⵢⴻⵇⵇⵉⵎ ⵓⵎⴻⵕⵃⵓⵎ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵉⵏⵙⴰⵜⴻⵏ ⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ-ⵉⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵢⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ, ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵙⵧⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ (1964-1965), ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ (1965-1977), ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴼⴻⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ (1992-1993). ⵢⵓⵔⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵓⵎⴻⵕⵃⵓⵎ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⴻⵏ ⵉⵙⴻⵔⵜⴰⵏⴻⵏ, ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏⴻⵏ.

Last modified on ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 12:22
ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴱⴻⵍⴰⵉⴷ ⴰⴱⴷⴻⵙⵙⴻⵍⴰⵎ ⵢⴻⵎⴹⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵎⴹⴻⵍ ⵏ ⵍⵄⴰⵍⵢⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 10:55     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu