ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⴻⵎⵙⵉⵣⵣⵉⵍ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⴱⵏⵓ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵍⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 10:07   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⴻⵎⵙⵉⵣⵣⵉⵍ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⴱⵏⵓ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵍⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⴻⵎⵙⵉⵣⵣⵉⵍ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⴱⵏⵓ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵍⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵀⵓⵏ ⴰⵎⴰⴷⵓⴼ ⵏ ⵍⵅⴻⵣⵏⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵜⵉⵎⵔⴰⵙ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ.

« ⴰⵇⵍ-ⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⵉⵣⵣⴻⵍⵜ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵉ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵍⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵀⵓⵏ ⴰⵎⴰⴷⵓⴼ ⵏ ⵍⵅⴻⵣⵏⴰ, ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵜⵉⵎⵔⴰⵙ ⵉ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⴰⴵⴰⵡ ⵉ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵃⴰⵣⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴻⵍ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ.

ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⴷ ⴽⴻⵏ-ⵢⴻⵣⵔⴻⴼ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ, ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⴰⵎⴻⴷⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ, ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵉⴹⵡⴻⵍ ⴷ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵙ ⵜⵖⴻⵔⵙⴰⵡⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ, ⵎⵉ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵇⴻⵔⵔⵉⴱ ⵜⵎⴻⵖⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ, ⵛⴼⵓⵜ ⴷⵉⵎⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴱⵖⵓⵏⵜ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵖⴻⵔⵙⴰⵡⵉⵏ-ⵏⵡⴻⵏ, ⵡⴻⵔⴵⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⴻⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⵇⵇⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ ⵢⴻⵚⴼⴰⵏ ⴰⵢ ⴼⴽⴰⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⵓⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵖⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵡⵡⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ».

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⴷ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵙⵔⵉⴷ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ, ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵇⴻⴷⴷⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵙⵍⴻⴹ-ⵉⵜⵜ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⴰⵣⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴽⴰⵍⴻⵏ ⵉⵏⵉⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴽⵓⵔⵔⴻⵣ ⵏ ⵓⴽⴱⴰⵍ ⴷ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴰⴽⴼⴻⵏ ⴰⵙⴽⴻⵕ ⴷ ⵓⵣⴰⵜⵉⵎ ⵉ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⴽⴻⵜⵜⵓⵔ ⴰⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⴹⵎⴻⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵎⴻⵞⵞⴰⵏⵜ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⴻⵎⵙⵉⵣⵣⵉⵍ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⴱⵏⵓ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵍⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 10:07     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu