ⴱⵓⵓⴽⴰⴷⵓⵓⵎ: ⵜⴰⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵉ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉ ⵙⴰⵀⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵡⵏⵏⴰⴷⵜ-ⵏⵏⵙ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 01 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 20:09   Ɣran-t : 187 n tikkal
ⴱⵓⵓⴽⴰⴷⵓⵓⵎ: ⵜⴰⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵉ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉ ⵙⴰⵀⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵡⵏⵏⴰⴷⵜ-ⵏⵏⵙ

 

ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ- ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵡⵣⵖⴰⵔ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⵓⴽⴰⴷⵓⵓⵎ ⵢⵡⴽⴽⴷ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⴰⵢⵏ, ⵍⵙⵙⴰⵙ ⴰⵢ-ⵖⴼ ⵜⴱⴷ ⵜⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⵇⴰⴷⵔ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⴷ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ  ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⵏⵏⵓⵎⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴰⴽⵏ ⴷ ⵡⴰⵔ ⴰⵏⴽⵛⵓⵎ ⴷⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵇⴰⴷⵔ ⵏ ⵉⵏⴰⵔⴰⴳⵏ, ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵃⵜⵜⴻⵜ-ⴷ ⵖⴼ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵉ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⵖ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⵜ ⵏ ⵙⴰⵀⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵡⵏⵏⴰⴷⵜ-ⵏⵏⵙ.

ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵛⴰⵡⵔⴰⵜ ⴷⴳ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵓⴽⴰⴷⵓⵓⵎ ⵢⵙⵎⴽⵜⴰⴷ ⴰⴷⴷⵓⴷⵏ ⴰⵢ ⵜⴷⴷⵎ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵍⵇⴷⵉⵛ ⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⵜⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⴷⴳ ⴰⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵍ, ⴰⵎ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵔⵓⴼ ⵓⵜⵔⵉⵎ, ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴷⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⴰⵙⵜⵉⵏⵉⵜ, ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⵅⴷⴷⵎ ⴷⴳ ⵡⴰⵜⴰⵙ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵡ-ⵙⴽⵎⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⵖⴰⴷⵏ-ⴰ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ, ⵙ ⵜⵓⴼⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵜⵡⵏⵏⴰⴷⵜ-ⵏⵏⵙ (ⵎⴰⵔⵓⵛ, ⴰⵏⵣⵔⵓⴼ ⵓⵜⵔⵉⵎ, ⵟⵓⵔⵓⴼⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵉⵏ. 

ⴹⴳ ⵡⴱⵉⵔⴷ-ⴰ, ⵢⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴰⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵉ ⵡⵣⵔⴼ ⵏ ⵡⵖⵔⴼ ⴰⵙⵃⵔⴰⵡⵉ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴳ ⴰⴳⵓⵛⵍⵎⴰⵏ-ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ-ⵏⵏⵙ ⵉⵡ ⵙⵉⵄⵊⵍ ⵏ ⵓⵄⵢⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵓⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵢⵍⴰⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⵖⵔ ⵓⵏⵣⵔⵓⴼ ⵓⵜⵔⵉⵎ

 

ⴱⵓⵓⴽⴰⴷⵓⵓⵎ: ⵜⴰⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵉ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉ ⵙⴰⵀⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵡⵏⵏⴰⴷⵜ-ⵏⵏⵙ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 01 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 20:09     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 187 n tikkal   Bḍu