Print this page

ⵉⴼⵜⵔⴰⵡⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵄⴷⴷⴰⵏⵜ ⵜⵔⴳⵡⴰ ⵜⵉⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵢⵉⵏ ⵖⴼ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⵡⵜⵏ-ⴷ ⴷⴳ-ⵙⵏ ⵎⵍⵉⵃ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 28 ⵎⴰⵢⵓ 2020 19:45   Ɣran-t : 0 n tikkal
  • Bḍu
ⵉⴼⵜⵔⴰⵡⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵄⴷⴷⴰⵏⵜ ⵜⵔⴳⵡⴰ ⵜⵉⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵢⵉⵏ ⵖⴼ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⵡⵜⵏ-ⴷ ⴷⴳ-ⵙⵏ ⵎⵍⵉⵃ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⴼⵜⵔⴰⵡⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵄⴷⴷⴰⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵔⴳⵡⴰ ⵜⵉⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵢⵉⵏ ⵖⴼ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵏⴽⵔⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴷ ⴰⵡⵙⵄⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⴼⴰⵏ ⵖⵔ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵥⴹⵡⴰⵏ ⵉⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⵏ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵡⴰⵍⵉⵏ ⵉⴼⵜⵔⴰⵡⵏ-ⴰ ⴷ ⵜⴰⵃⵎⵍⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴼⵍⵍ-ⴰⵙⵏ ⴷ « ⴰⴷⵔⴰⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵔⵡⵏ ⴽⴰⵏ ⴰⵖⵔⴷⴰⵢ ».

ⵡⵉ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⵜⵔⴰⵡⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵄⴷⴷⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵔⴳⵡⴰ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵛ 5 ⴷ ⵟⵔⴳⴰ ⵟⴰⵡⴰⵎⵏⵉⵜ ⵟⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ (ⵍⵛⵒ), ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⵜⵔⵏⴰ ⵜⵙⵄⴷⴷⴰ-ⵜⵏ-ⵉⴷ ⴼⵔⴰⵏⵛ 24. ⵉⴼⵜⵔⴰⵡⵏ-ⴰ ⴷ ⵜⴰⵃⵎⵍⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵢⵔⵏⵓ ⵇⵇⵉⵎⵏ ⵜⵜⵅⴱⴱⵉⵔⵏ-ⴷ, ⴷⴳ ⵜⵖⵎⵙⴰ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵄⴷⴷⵉⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵏ ⵓⵇⴱⵍ ⵎⴰ ⵙⵄⴷⴷⴰⵏ-ⵜ-ⵉⴷ.

ⵏⵏⵉⴳ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⴰⵃⵎⵍⴰ-ⴰ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⴰⴷ ⵜⴽⵎⵎⵍ ⵉⵎⵉ ⵉⴼⵜⵔⴰⵡⵏ-ⴰ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⴰⴷ ⴽⵎⵎⵍⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵉⴷ-ⵙⵄⴷⴷⵉⵏ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ.

ⵟⴰⵃⵎⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⴰⵢⴷⴳ ⵍⵡⵍⵀⴰ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵏⴼⴽ ⵉ ⵜⵍⵓⴼⴰ ⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴽⵛⴼⵏ ⵏⵏⵢⵢⴰ ⵏ ⴷⵉⵔⵉ ⴰⵢ ⵙⵄⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ. ⵏⵏⵢⵢⴰ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵢⵏⵏⵓⵎⵎⵏ, ⵙⴳ-ⴰ ⵖⵔ ⴷⴰ, ⵜⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢ-ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ-ⵏⵏⵙ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.

ⵉⴼⵜⵔⴰⵡⵏ-ⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵙⵄⴷⴷⴰ ⴼⵔⴰⵏⵛ 5, ⵜⵜⵡⴰⵃⵙⴱⵏ ⴷ ⵔⵔⴳⵎⴰⵜ ⵉ ⵜⵙⵎⴷⵏⴰ ⵏ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⵥⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ-ⵏⵙⵏ ⵜⴰⵍⵇⴰⵢⴰⵏⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵏⴽⵔⵏ ⵓⵔⴼⴰⵏ-ⵏⵙⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ. ⴰⵢⴰ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷ « ⵔⵔⴳⵎⴰⵜ ⵜⵉⵍⵇⴰⵢⴰⵏⵉⵏ » ⵉ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵃⵙⴱⵏ, ⴷⴳ ⵢⵉⴼⵜⵔⴰⵡⵏ-ⴰ, ⴷ « ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴹⴰⵎ » ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⵉⵎⴰⵍⵍⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ-ⵏⵙⵏ.

ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⵜⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴼⵜⵔⴰⵡⵏ-ⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵥⴹⵡⴰⵏ ⵉⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ » ⴰⵢ ⴱⵖⴰⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵍⴰⵍⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⵏ ⵉⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⵓⴼⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵖⵣⴼ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵛⵛⵡⴰⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⵀⵢⵢⴰⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵓⴳⵉⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ 2019.

ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ-ⴰ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵙⵙⴰⵔⴰⵎⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴱⴹⴹⵓ ⴳⴰⵔ ⵓⵖⵔⴼ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵔⵡ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉ ⴰⵢ ⵢⴽⴽⴰⵜⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵇⵇⵍ ⵓⵙⵀⵔⵙ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵏⵉⴹⵏ ⵉⵎⵉ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵙⴳ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⵜⵜⵉⴼ ⵣⵉⴽ ⵡⴰⵍⴰ ⴰⵙⵙ-ⴰ » ⵢⵔⵏⵓ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵓⵔ ⵢⵄⴷⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⴷ « ⵍⵅⵉⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵀⵔⵙ ».

Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 28 ⵎⴰⵢⵓ 2020 19:50
ⵉⴼⵜⵔⴰⵡⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵄⴷⴷⴰⵏⵜ ⵜⵔⴳⵡⴰ ⵜⵉⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵢⵉⵏ ⵖⴼ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⵡⵜⵏ-ⴷ ⴷⴳ-ⵙⵏ ⵎⵍⵉⵃ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 28 ⵎⴰⵢⵓ 2020 19:45     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu