ⴰⵀⵉⵍⵏ ⵉ ⴷ-ⵎⵙⴰⴽⴰⵏⵜ ⵜⵔⴳⵡⴰ ⵜⵉⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵢⵉⵏ : ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵖⵔⴰ-ⴷ ⵉ ⵓⵏⵎⴰⵀⴰⵍ-ⵉⵙ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 28 ⵎⴰⵢⵓ 2020 02:04   Ɣran-t : 18 n tikkal
ⴰⵀⵉⵍⵏ ⵉ ⴷ-ⵎⵙⴰⴽⴰⵏⵜ ⵜⵔⴳⵡⴰ ⵜⵉⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵢⵉⵏ : ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵖⵔⴰ-ⴷ ⵉ ⵓⵏⵎⴰⵀⴰⵍ-ⵉⵙ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵖⵜⵙ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵉⵡⵍ ⴰⴷ ⵢⴰⵙ "ⵜⵓⵔⴰ" ⵓⵏⵎⴰⵀⴰⵍ-ⵉⵙ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⵉ ⵓⵎⵛⵉⵡⵔ, ⵙⴳ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵜⵜⵎⵙⴰⴽⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴰⵙ ⵜⵔⴳⵡⴰ ⵏ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵢⵉⵏ ⴰⵀⵉⵍⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ "ⴷ ⵉⵏⵟⴰⴳⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵖⵔⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵙⵓⴷⴰ-ⵙ, ⵉⴷⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ", ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ.

"ⴹ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⵓⵜⵜⵓⵖⴰⵍⵏ ⵢⴰⵍ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍⵏ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵜⵜⵎⵙⴰⴽⴰⵏⵜ ⵜⵔⴳⵡⴰ ⵏ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵢⵉⵏ, ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⴽⴽ ⴷⴳ ⴼⵔⴰⵏⵛ 5 ⴰⴽⴽⴷ ⵛⵀⴰⵟⵏ ⵒⴰⵔⵍⵎⵏⵜⴰⵉⵔ, ⴰⵙⵙ 26 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2020, ⵙ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⴰⵎⵣⵓⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⵙ ⵏⵏⵉⵢⵢⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵙⵙⴱⴱⴰ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ, ⵜⵉⴷⵜ-ⵉⵙ ⴷ ⵉⵏⵟⴰⴳⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵖⵔⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵙⵓⴷⴰ-ⵙ, ⵉⴷⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ", ⵜⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵉⵡⵔⵜⵏ ⵟⴰⵔⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ (ⴰⵍⵏ)", ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.

"ⵉⵔⵎⵓⴷⵏ-ⴰ ⵉⴷⴳ ⵢⵅⵍⴹ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⴰⴽⴽⴷ ⵍⵃⴳⴷ, ⵉⴱⵟⵟⵃ-ⴷ ⵜⵉⵎⵓⵖⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴷⵉⵔ ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵓⵔ ⵏⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ  ⵏ ⵜⵍⵡⵉⵜ ⴳⴰⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⵙⴳ ⵣⵔⵉⵏ 58 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵙⴳ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ, ⴰⵢⴰ ⴷⴳ ⵍⵇⴷⵔ ⴳⴰⵔ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵃⵔⵉⵛⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵍⵎⵉⵣⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵉ ⵓⵔ ⵏⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵖⴼ ⵓⵣⴰⴳⵓ-ⵏⵏⵖ", ⵉ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵍⵖⵓ.

"ⵖⴼ ⵜⵖⵥⵉⵏⵉⵏ-ⴰ, ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵜⵖⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵙ ⴷⵉⵏⴷⵉⵏ ⵉ ⵓⵎⵛⵉⵡⵔ ⵉ ⵓⵏⵎⴰⵀⴰⵍ-ⵉⵙ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ  ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ", ⵉ ⴷ-ⵉⵙⴳⵔⴰ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ.

ⴰⵀⵉⵍⵏ ⵉ ⴷ-ⵎⵙⴰⴽⴰⵏⵜ ⵜⵔⴳⵡⴰ ⵜⵉⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵢⵉⵏ : ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵖⵔⴰ-ⴷ ⵉ ⵓⵏⵎⴰⵀⴰⵍ-ⵉⵙ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 28 ⵎⴰⵢⵓ 2020 02:04     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 18 n tikkal   Bḍu