ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴰⵀⵎⴷ ⴱⵏⵙⴰⴰⴷⴰ ⵢⵖⵔⴰ-ⴷ ⵉ ⵓⵙⴳⵔⴻⵔ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵟⵉⵡⵔⵏⴰⴱⴰⴹⵉⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 28 ⵎⴰⵢⵓ 2020 01:56   Ɣran-t : 58 n tikkal
ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴰⵀⵎⴷ ⴱⵏⵙⴰⴰⴷⴰ ⵢⵖⵔⴰ-ⴷ ⵉ ⵓⵙⴳⵔⴻⵔ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵟⵉⵡⵔⵏⴰⴱⴰⴹⵉⵏ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴰⵙⵍⵍⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⴰⵀⵎⴷ ⴱⵏⵙⴰⴰⴷⴰ ⵢⵖⵔⴰ-ⴷ ⵉ ⵓⵙⴳⵔⴻⵔ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⵜⵉⵡⴰⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵟⵉⵡⵔⵏⴰⴱⴰⴹⵉⵏ (ⵓⵏⴳ), ⴰⵔⴰ ⵢⴷⴷⵓⵏ ⴷⴳ ⵓⴱⵔⵉⴹ ⵏ ⵓⴳⴷⴰⵍ-ⵏⵙⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⵢⵜⵜⴽⴽⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵙⴱⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.

ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⴱⵏⵙⴰⴰⴷⴰ, ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⴰⵎⵏⴰⴷⵉ ⴷⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴰ ⵢⴼⴽⴰ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⵏⵏⵉⵜ ⵉ ⴰⵙ-ⵜⴳⴰ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, "ⵎⴰ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⴳ ⵉⵙⵓⴹⴰⴼ ⵉ ⵓⵙⴳⵔⴻⵔ, ⴰⵙⴼⵇⴷ ⵏⵖ ⴷⵖⴰ ⴰⴳⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⵜⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵟⵉⵡⵔⵏⴰⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ", ⵢⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴷ "ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⴹⵜ ⵉⵖⴼ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⴷⵍⵓ ⵙⵢⴰ ⴷ ⴰⴼⵍⵍⴰ".

"ⴹⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵟⵉⵡⵔⵏⴰⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵙⵙⵉⵥⵔⵉⴼⵏⵜ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⴱⴰⵏⴻⵏⵜ-ⴷ ⴰⵟⴰⵙ ⴷⴳ ⵜⵎⵙⴱⴰⵏⵉⵢⵉⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2011 ⵏⵖ ⴷⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵍⵃⵉⵔⴰⴽ, ⴷⴳ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ 2019 ⴰⴽⴽⴷ 2020", ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵏⵏⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵟⵉⵡⵔⵏⴰⴱⴰⴹⵉⵏ ⵙⴳⵔⵡⵏⵜ "ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ, ⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ, ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵜⵜⴱⵃⵔⵏ ⴰⵜⴳ".

"ⴹⴳ ⵜⵏⴽⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⴼⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ-ⴰ ⵙⵔⵓⵙⵓⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⴱⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵜⵜⵄⵔⴰⴹⵏ ⴰⴷ ⵜⵏⵜ-ⵙⵙⴷⴷⵓⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⵀⵉⵍⵏ ⵉ ⴷ-ⴳⴰⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ", ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴷⴰⵖⵏ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⴱⵏⵙⴰⴰⴷⴰ, ⴷ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⴷⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵙⵎⴰⵍ ⵉⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⴰⵏⴻⵏ.

ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵎⴰⵀⵍ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ-ⴰ ⵢⴼⴽⴰ-ⴷ ⵜⵜⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵍⵉⵍⵜ ⵏ "ⵙⵓⴼⵜ ⵒⵓⵡⵔ" ⴰⵎⵔⵉⴽⵉ ⴷⴳ "ⵟⴳⵔⴰⵡⵍⵉⵡⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵖⵎⵏ" (ⵙⵔⴱⵢⴰ, ⴳⵥⵓⵔⴳⵉ ⵏⵖ ⵓⴽⵔⴰⵏ) ⴰⴽⴽⴷ ⴷⴳ "ⵟⴼⵙⵓⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ" ⴷⴳ ⵟⵓⵏⵙ, ⵎⴰⵚⵔ, ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵙⵓⵔⵢⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⴰⵎⴰⵏ, ⵢⴱⴷⵔ-ⴷ ⴷⴳ ⵓⵙⵏⵜⵍ-ⴰ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵉ ⵖⴹⵎⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵢⵏ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ-ⴰ.

ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴰⵀⵎⴷ ⴱⵏⵙⴰⴰⴷⴰ ⵢⵖⵔⴰ-ⴷ ⵉ ⵓⵙⴳⵔⴻⵔ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵟⵉⵡⵔⵏⴰⴱⴰⴹⵉⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 28 ⵎⴰⵢⵓ 2020 01:56     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 58 n tikkal   Bḍu