ⴱⵍⵀⵉⵎⵔ : ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⵏ ⵖⵔ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷ « ⴰⵣⵔⴼ ⵖⵔ ⵓⵎⵥⵍⵓ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ » 

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 26 ⵎⴰⵢⵓ 2020 21:40   Ɣran-t : 53 n tikkal
ⴱⵍⵀⵉⵎⵔ : ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⵏ ⵖⵔ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷ « ⴰⵣⵔⴼ ⵖⵔ ⵓⵎⵥⵍⵓ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ » 

ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ- ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵢⵎⴰⵙⴷⵓⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⵏ ⵖⵔ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ «  ⴰⵣⵔⴼ ⵖⵔ ⵓⵎⵥⵍⵓ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ », ⵉⴷ ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵔ ⴱⵍⵀⵉⵎⵔ. 

ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵖⵔ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴰⵖⵏ “ ⴷ ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⵛⵛⵉⵍⵏ ⵉⴷ ⵢⵔⵙⵏ ⵖⴼ ⵜⵡⴳⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ”, ⵉⴷ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵍⵀⵉⵎⵔ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⵏⵏⵉ ⴷ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵢⴰⵍⵍ-ⴰⵙⵙ ⵍ ⵛⵓⵓⵔⵔⵉⵔ ⴷ’ⴰⵍⴳⵥⵔⵉ, ⵢⵔⵏⴰ ⵢⴽⴽⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⴳⴰⵔ ⵍⵇⴷⵉⵛⴰⵜ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⴰ.

ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⵡⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴷⴳ « ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⴰ ⵏ 5ⴳ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⵖⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⴷ ⵜⵉⴼⴼⵔⴰⵡⵏⵜ ⵉⴷ ⵢⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⵉⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ-ⵏⵏⵖ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⵙⵙⵎⵙⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ, ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⴷⴱⵍⵜ ⵉⴷ ⵢⵜⴷⴷⵓⵏ, ⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵍⵙⵙⴰⵙ ⵏ ⵍⵇⴷⵉⵛ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ».

 

ⴱⵍⵀⵉⵎⵔ : ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⵏ ⵖⵔ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷ « ⴰⵣⵔⴼ ⵖⵔ ⵓⵎⵥⵍⵓ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ » 
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 26 ⵎⴰⵢⵓ 2020 21:40     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 53 n tikkal   Bḍu