ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ ⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴹⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 21 ⵎⴰⵢⵓ 2020 19:28   Ɣran-t : 35 n tikkal
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ ⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴹⵏ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 29 ⵎⴰⵢⵓ ⵉⴷⴳ ⵏⵍⵍⴰ ⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴹⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵖⵔ ⵡⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵟⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ.

"ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵉ ⴷ-ⵢⴷⴷⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵡⵜⵎⵉ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵃⵣⵣⴱ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⵢⴷⴷⵓⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴷⴱⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 29 ⵎⴰⵢⵓ 2020 ⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴹⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⵖⵔ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴰ :

- ⵙⴳ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 8 ⵖⵔ ⵡⵉⵙ 13 ⵉ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⵏ ⴷⴳ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⴱⵍⵉⴷⴰ (ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 14 ⵖⵔ ⵡⵉⵙ 7 ⵏ ⵓⵣⴽⴽⴰ-ⵏⵏⵉ).

- ⵙⴳ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 8 ⵖⵔ ⵡⵉⵙ 16 ⵉ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⵜ, ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ, ⵟⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵙⵟⵉⴼ, ⵎⴷⵉⵢⴰ, ⵡⵀⵔⴰⵏ, ⵟⵉⵒⴰⵣⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵄⵉⵏ ⴹⴼⵍⴰ (ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 17 ⵖⵔ ⵡⵉⵙ 7 ⵏ ⵓⵣⴽⴽⴰ-ⵏⵏⵉ).

- ⵙⴳ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 8 ⵖⵔ ⵡⵉⵙ 16ⵀ30 ⵉ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏⵏⵉⴹⵏ (ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 19 ⵖⵔ ⵡⵉⵙ 7 ⵏ ⵓⵣⴽⴽⴰ-ⵏⵏⵉ).

ⵟⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵟⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⴰⵙⵉⵔⴳ ⵓⵣⵣⵉⴳ  ⵏ ⵓⵎⴱⵉⵡⵍ ⴷⴳ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⵉⵎⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏⵏⵓⵎⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⴳⵍⵓⴳⵏ ⵉ ⵍⴰ ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ ⵉⵎⵉⵔⴰ".

ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⵎⴰⵢⵓ ⵢⵣⵔⵉⵏ, ⴰⵎⵜⵡⵉ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⵇⴰⴱⵍ ⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴱ ⵉ ⵜⵏ-ⵉⴷ-ⵉⴹⴼⵔⵏ ⵓⵍⵙⵏ-ⴰⵙⵏ-ⴷ ⵉ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ (15) ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 29 ⵎⴰⵢⵓ, ⵉ ⴷ-ⵉⵛⴰⵔ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ.

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ ⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴹⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 21 ⵎⴰⵢⵓ 2020 19:28     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 35 n tikkal   Bḍu