ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ / ⵍⵄⵉⴷ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ : ⴰⵖⵍⵉⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵙⵙⵣⴳⵉ-ⴷ ⵖⴼ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 21 ⵎⴰⵢⵓ 2020 19:12   Ɣran-t : 24 n tikkal
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ / ⵍⵄⵉⴷ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ : ⴰⵖⵍⵉⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵙⵙⵣⴳⵉ-ⴷ ⵖⴼ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵖⵍⵉⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵙⵙⵣⴳⵉ-ⴷ ⵙⴳ ⵉ ⵙⵙⵓⵜⵔⵏ ⵜⵉⵙⴷⴷⵉⵡⵉⵏ ⵢⵣⵣⵉⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴰⵜⵏ ⵉ ⴷ-ⵔⵏⴰⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵃⵣⵣⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⵉ ⵢⵖⵜⵙ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵎⵖⵔⴰ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ, ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵉⵖⵜⴰⵙⵏ ⵖⴼ ⵜⵉⴷⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⴽⵕⵕⵓⵙⵉⵏ.

"ⵙⴳ ⵉ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵜⵙⴷⴷⵉⵡⵉⵏ ⵢⵣⵣⵉⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴰⵜⵏ ⵉ ⴷ-ⵔⵏⴰⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵃⵣⵣⴱ, ⵉ ⵢⵖⵜⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵎⵖⵔⴰ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ, ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵉⵖⵜⴰⵙⵏ ⵖⴼ ⵜⵉⴷⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⴽⵕⵕⵓⵙⵉⵏ, ⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⵙⵙⵣⴳⵉ-ⴷ ⴰⵢⴰ" :

"ⴰⴷ ⵜⵃⴱⵙ ⵜⵉⴷⴷⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⴽⵕⵕⵓⵙⵉⵏ, ⵓⵍⴰ ⴷ ⵉⵎⵓⵟⵓⵜⵏ, ⴽⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴽⴽ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⵔⴰ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⵟⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ", ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴽⴰⵜ-ⴰ ⵢⵔⵣⴰ "ⴰⴽⴽ ⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵓⵍⴰ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⴰⴽⵎⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ", ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 13ⵀ00 ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵣⴽⴽⴰ-ⵏⵏⵉ ⵖⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 07ⵀ00, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.

ⴰⴽⴰⵜⵏ-ⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⵉⵖⵍⵏⴰⵡⵏ, ⵍⴰⵏ ⵉⵙⵡⵉ "ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵙ ⵏ ⵓⵎⴱⵉⵡⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⴳⵔⵡ-ⵏⵙⵏ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴳⵍⵓⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⵙǧⵀⴷⵏ ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19", ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⵣⴳⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ / ⵍⵄⵉⴷ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ : ⴰⵖⵍⵉⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵙⵙⵣⴳⵉ-ⴷ ⵖⴼ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 21 ⵎⴰⵢⵓ 2020 19:12     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 24 n tikkal   Bḍu