ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : ⵜⵉⵎⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴽⵎⴰⵎⵜ ⴷ ⵜⵓⵃⵜⵉⵎⵜ ⵙⴳ ⵓⵎⵏⵣⵓ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⵣⵢⴰⵏ ⴷ ⴰⴼⵍⵍⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 20 ⵎⴰⵢⵓ 2020 20:16   Ɣran-t : 31 n tikkal
ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : ⵜⵉⵎⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴽⵎⴰⵎⵜ ⴷ ⵜⵓⵃⵜⵉⵎⵜ ⵙⴳ ⵓⵎⵏⵣⵓ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⵣⵢⴰⵏ ⴷ ⴰⴼⵍⵍⴰ

ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ- ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵢⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⵢⵔⵔ ⴷ “ⵓⵃⵜⵉⵎ” ⵜⵉⵎⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴽⵎⴰⵎⵉⵏ ⴷⴳ ⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⵣⵢⴰⵏ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵃⴱⵙⵏ ⴰⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19) ⵉⵍⵎⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⴰ ⵏ ⵓⵏⵊⵎⵓⵄ ⴷ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ.

ⵉⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⵢⵣⵔⵉⵏ, ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵢⵖⵜⵙ ⴷⴰⴽⴽⵏ “ⵜⵉⵎⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴽⵎⴰⵎⵎⵜ ⴷ ⴰⵛⵛⵉⵍ ⵓⵎⵇⵉⵜ, ⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⵔⴽⴹⵏ ⴰⵛⵛⵉⵍ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵡⴷⴷⴱⵏ ».

« ⴰⵏⴽⵛⵓⵎ ⵖⵔ ⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⴰⵎ ⵍⵙⵡⴰⵇ, ⵜⵉⵎⵇⴱⵔⵉⵏ, ⵜⵉⵖⵙⴰⵔⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵃⵓⵏⴰ… ⴷ ⵓⴳⴷⵉⵍ ⵡⴰⵔ ⵜⵉⵎⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴽⵎⴰⵎⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵍⵎⵇⴰⴷⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴳⵓⴳⵓ », ⵉⴷ ⵢⵔⵏⴰ ⵡⴽⴽⴷⵏⴷ.

 

ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : ⵜⵉⵎⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴽⵎⴰⵎⵜ ⴷ ⵜⵓⵃⵜⵉⵎⵜ ⵙⴳ ⵓⵎⵏⵣⵓ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⵣⵢⴰⵏ ⴷ ⴰⴼⵍⵍⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 20 ⵎⴰⵢⵓ 2020 20:16     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 31 n tikkal   Bḍu