ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⴰⵡ : ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⴽⵔⴱⴱⴰ ⵖⴼ ⵜⴽⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⴰⵙⵏ ⴷⴳ ⵟⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ 1

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 19 ⵎⴰⵢⵓ 2020 20:09   Ɣran-t : 45 n tikkal
ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⴰⵡ : ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⴽⵔⴱⴱⴰ ⵖⴼ ⵜⴽⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⴰⵙⵏ ⴷⴳ ⵟⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ 1

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴹⵊⵔⴰⴷ ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⴰⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 64 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⴰⵡ ⴷⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ 1 ⴱⵏ ⵢⵓⵓⵛⴼ ⴱⵏ ⴽⵀⴷⴷⴰ, ⴰⵏⴷⴰ ⵉ ⵢⴽⵔⴱⴱⴰ ⵉ ⵜⴽⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ.

ⵉⵔⵓⴼⵇ-ⵉⵜ ⵓⵙⵎⵜⴰⵔ ⵏ ⵟⵙⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⵍⵀⴰⴼⵉⴷ ⴰⵍⵍⴰⵀⵓⵓⵎ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵏⵙⵖⵓⵎⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵎⴰⵙⵙ ⴹⵊⵔⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵜⴰⵎⵇⵇⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵊǧǧⵉⴳⵏ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵔⵖⴰ-ⴷ ⵟⴰⵍⴷⴰⵢⵜ ⵙⴳ ⵓⵇⵔⴰⵏ ⵉⵎⵇⴷⴷⵙ ⵉ ⵜⴽⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⴰⵙⵏ, ⵙⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵥⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍ ⵉ ⴳⴰⵏ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⴰⵡ (19 ⵎⴰⵢⵓ 1956-19 ⵎⴰⵢⵓ 2020).

ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⵔⵣⴰ ⵖⴼ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵣⵉⴽⴽⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ, ⵉ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷⴳ-ⵙ ⵎⴰⵜⵛⵛⵉ ⴽⴰⵏ ⵃⴰⵍⴰ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵖⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵓⵏⴷⴻⴷ ⵉ ⴳⴰⵏ ⵢⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵉ, ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵀⵔⵙⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵜ ⵖⴼ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵟⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ.

ⴰⵍⵎⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴹⵊⵔⴰⴷ ⵉⵃⵜⵜⴻⵜ ⵖⴼ ⵓⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵢⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⵢⴼⴽⴰⵏ ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵔⵜ-ⵏⵙⵏ ⵖⴼ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ "ⴷ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵓⵀⵔⴰⴳ ⵉ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉⵖⴼ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⴷⴷⵎⵏⵜ ⵜⵉⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵔⴼⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⴰⴼⵓ", ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ "ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵣⵔⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵙⵔⵙⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵊⵉⵙⵜⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓⵔⴰ ⵖⴼ ⵓⵙⵏⵜⵍ-ⴰ", ⴰⵢⴰ ⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴷⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ-ⴰ ⴳⴰⵔ ⵟⵙⴷⴰⵡⵉⵜ, ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵎǧⴰⵀⴷⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵉⴷ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵣⵔⴼ.

ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⴰⵡ : ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⴽⵔⴱⴱⴰ ⵖⴼ ⵜⴽⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⴰⵙⵏ ⴷⴳ ⵟⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ 1
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 19 ⵎⴰⵢⵓ 2020 20:09     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 45 n tikkal   Bḍu