ⵉⵛⴰⵔ ⴹⵊⵔⴰⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵔⴳⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ ⵜⴰⵙⵏⵜⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴳⴷⵓⴷⵜ ⵉ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵙ ⵓⵎⵛⵛⴰⵇ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 19 ⵎⴰⵢⵓ 2020 20:07   Ɣran-t : 30 n tikkal
ⵉⵛⴰⵔ ⴹⵊⵔⴰⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵔⴳⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ ⵜⴰⵙⵏⵜⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴳⴷⵓⴷⵜ ⵉ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵙ ⵓⵎⵛⵛⴰⵇ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴹⵊⵔⴰⴷ ⵉⵛⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴰⵎⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵍⵄⴹⵉⵍ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵔⴳⴰ ⵜⴰⵙⵏⵜⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵉ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵙ ⵓⵎⵛⵛⴰⵇ, ⵙ ⵓⴳⵏⵙⴰ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵍⵛⵓⵎⵙⴰⵜ-1,ⴷ ⴰⵙⵙ ⵉ ⴷ-ⵢⵖⵍⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ.

ⵟⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵔⴳⴰ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵜⵉⵙ 7 "ⵍ ⵎⴰⴰⵔⵉⴼⴰ" (ⵟⴰⵎⵓⵙⵏⵉ), ⵜⴹⵔⴰ-ⴷ ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵜⴰⵔ ⵏ ⵟⵙⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⵍⵀⴰⴼⵉⴷ ⴰⵍⵍⴰⵀⵓⵓⵎ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵏⵙⵖⵓⵎⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ.

ⵟⴰⵔⴳⴰ-ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⴷ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴳ ⵜⴰⵡⵙⵉⵜ-ⴰ, ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵉ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵢⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵏⴳⵉⵡⵉⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⵏⵖⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵢⴰⴷⵏ.

ⴰⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ ⵉ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴳⴰ-ⴰ ⵢⴽⴽⴰ-ⴷ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ-ⴰ ⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.

ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⵉⵛⴰⵔ-ⴷ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⴼⵖⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ-ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ, ⴰⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵔⴳⴰ-ⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ ⵢⵎⵎⵓⵣⴳⵏ.

ⵉⵛⴰⵔ ⴹⵊⵔⴰⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵔⴳⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ ⵜⴰⵙⵏⵜⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴳⴷⵓⴷⵜ ⵉ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵙ ⵓⵎⵛⵛⴰⵇ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 19 ⵎⴰⵢⵓ 2020 20:07     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 30 n tikkal   Bḍu