ⵟⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵀⴷⵍⵉ ⴽⵍⵉⴱⵉ : ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⵢⵓⵣⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵏ ⵏ ⵓⵄⵣⵣⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 15 ⵎⴰⵢⵓ 2020 19:02   Ɣran-t : 51 n tikkal
ⵟⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵀⴷⵍⵉ ⴽⵍⵉⴱⵉ : ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⵢⵓⵣⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵏ ⵏ ⵓⵄⵣⵣⵉ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵢⵓⵣⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵏ ⵏ ⵓⵄⵣⵣⵉ ⵉ ⵓⵎⵜⵉⵍ-ⵉⵙ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ, ⴽⴰïⵙ ⵙⴰïⴷ, ⵙⴳ ⵢⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵛⵀⴷⵍⵉ ⴽⵍⵉⴱⵉ, ⵉⴷⴳ ⵢⵔⵔⴰ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵎⵔⵃⵓⵎ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵉⴷⴳⵉⵡⵉⵏ-ⵉⵙ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵄⵔⴰⴱⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙǧⵀⴷ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵟⵙⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ.

"ⵙⴳ ⵢⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⵢⵓⵣⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵏ ⵏ ⵓⵄⵣⵣⵉ ⵉ ⵓⵎⵜⵉⵍ-ⵉⵙ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ, ⴽⴰïⵙ ⵙⴰïⴷ, ⵉⴷⴳ ⵢⵔⵔⴰ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵎⵔⵃⵓⵎ ⵖⴼ ⵜⵉⴷⴳⵉⵡⵉⵏ-ⵉⵙ ⵜⵉⵎⴰⵙⵏⴰⴳⵉⵏ, ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵄⵔⴰⴱⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙǧⵀⴷ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ, ⴰⴷ ⵏⵥⵥⴰⵍ ⵉ ⵢⵓⵛ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵢⵙⵙⵓⵔⴼ ⴰⴷ ⵢⴰⵣⵏ ⵚⵚⴱⵔ ⵉ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ-ⵉⵙ", ⵉ ⵏⵖⵔⴰ ⴷⴳ ⵓⵍⵖⵓ.

ⵟⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵀⴷⵍⵉ ⴽⵍⵉⴱⵉ : ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⵢⵓⵣⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵏ ⵏ ⵓⵄⵣⵣⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 15 ⵎⴰⵢⵓ 2020 19:02     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 51 n tikkal   Bḍu