ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉ ⵢⴻⵙⵃⴰⵙⵙⴻⴼ ⵖⴻⴼ ⵜⵙⵓⵙⵎⵉ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵏⵖⴰⵜⴻⵏ ⵏ 8 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1945

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 07 ⵎⴰⵢⵓ 2020 17:32   Ɣran-t : 101 n tikkal
ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉ ⵢⴻⵙⵃⴰⵙⵙⴻⴼ ⵖⴻⴼ ⵜⵙⵓⵙⵎⵉ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵏⵖⴰⵜⴻⵏ ⵏ 8 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1945

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵙⵓⵙⵎⵉ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵢⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵏⵖⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1945 ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1954 ⴰⴽⴽⴻⴷ 1962, ⵉ ⵢⴻⵙⵃⴰⵙⵙⴻⴼ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⴻⵣⵓⵢ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉ ⵓⵍⵉⴱⵉⴻⵔ ⵍⴻ ⵛⵓⵔ ⴳⵔⴰⵏⴷⵎⴰⵉⵙⵓⵏ.

 

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵣⴻⴽⴽⴰ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 75 ⵏ ⵡⴰⵏⵖⴰⵜⴻⵏ ⵏ 8 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1945 ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⵜⴳⴰ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⵜⴰⵎⵀⴻⵔⵙⴰⵏⵜ, ⴰⵏⵎⴻⵣⵔⵓⵢ-ⴰ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵖⵖⴻⵔⵎⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⵀⴻⵔⵙⴰⵏ, ⵢⴻⵙⵃⴰⵙⵙⴻⴼ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵥⵔⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵍⵓⴳ-ⵉⵙ, "ⵜⴰⵙⵓⵙⵎⵉ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵏⵖⴰⵜⴻⵏ", ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ "ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵖⵜⴰⵙ-ⴰ ⵜⵜⵔⴰⴵⵓⵏ ⴰⵙⵜⴻⵄⵔⴻⴼ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⵙ ⵡⴰⵏⵖⴰⵜⴻⵏ-ⴰ".

ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ-ⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ " ⴼⵔⴰⵏçⵡⴰ ⵀⵓⵍⵍⴰⵏⴷ (ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵜ), ⵏⴻⵖ ⴻⵎⵎⴰⵏⵓⴻⵍ ⵎⴰⵛⵔⵓⵏ (ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵉⵎⵉⵔⴰ) ⵓⵔ ⵔⵓⵃⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴻⵄⵔⴻⴼ", ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴰⵛⵔⵧⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵔⴻⵜ-ⴷ ⵢⴰⴽⴰⵏ , ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⴻⵍ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵙⵎⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⵓⵔⴰⵔ 2017, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵏ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ "ⵜⴰⵀⴻⵔⵙⴰ ⴷ ⴰⵏⵖⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵍⵙⴰ".

ⴰⵎ ⵡⵉⴷ ⵉ ⵜ-ⵉⴷ-ⵢⴻⵣⵡⴰⵔⴻⵏ, ⵎⵉ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎ ⴷⴻⴳ ⵍ’ⴻⵍⵢⵙéⴻ, ⵎⴰⵛⵔⵓⵏ "ⵢⴻⵡⵡⴻⵜ ⵏⵏⴻⵃ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ", ⵉ ⴷ-ⵉⵡⴻⵏⵏⴻⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴻ ⵛⵓⵔ ⴳⵔⴰⵏⴷⵎⴰⵉⵙⵓⵏ.

ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵛⴰ ⵎⴰⵛⵔⵓⵏ ⵢⴻⵙⵜⴻⵄⵔⴻⴼ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2018 ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⵓⵙⵏⴰⴽ ⴰⵎⴻⵖⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵣⴷⵓⴽⵍⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵎⴰⵓⵔⵉⵛ ⴰⵓⴷⵉⵏ "ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1957 ⵙ ⵓⵄⴻⵜⵜⴻⴱ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵉ ⵜⴳⴰ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ", ⵢⴻⵙⵃⴰⵙⵙⴻⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ "ⵉⴳⵉ-ⴰ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵓⵔ ⵜ-ⵉⴷ-ⴹⴻⴼⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵡⵉⵢⴰⴹ" ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵎⴰⵛⵔⵧⵏ. ⵢⴻⵏⵏⴰⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰ ⴷ "ⵜⵉⵃⵃⴻⵔⵛⵉ ⵜⴰⴽⵍⴰⵙⵉⴽⴰⵏⵜ" "ⴰⴷ ⵉⵙⴻⵔⵔⴻⵃ ⵙⴻⴳ ⵜⵏⴻⵇⵇⵉⴹⵜ-ⴰ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵃⵔⴻⵣ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏ".

ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉ ⵢⴻⵙⵃⴰⵙⵙⴻⴼ ⵖⴻⴼ ⵜⵙⵓⵙⵎⵉ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵏⵖⴰⵜⴻⵏ ⵏ 8 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1945
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 07 ⵎⴰⵢⵓ 2020 17:32     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 101 n tikkal   Bḍu