ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ : ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴷ ⵉⵎⴰⵀⴻⵍ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴼⴽ ⵉ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⴹⵉⵇ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 01 ⵎⴰⵢⵓ 2020 20:21   Ɣran-t : 282 n tikkal
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ : ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴷ ⵉⵎⴰⵀⴻⵍ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴼⴽ ⵉ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⴹⵉⵇ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴷ ⵉⵎⴰⵀⴻⵍ, ⵙ ⵍⴵⴻⵀⴷ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴼⴽ ⵉ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⴹⵉⵇ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵓⵏⴻⵏ ⵉⵍⴻⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵓⵔⵀⵉⴼⴻⵏ, ⴰⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵖⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⵙⴻⵔ ⵉ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ-ⵏⵙⴻⵏ.

 

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⵉ ⵢⵓⵣⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ, ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ, ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴼⵓⴳⵍⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵎⴰⵢⵓ ⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ "ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵔⵔ ⵉ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵙ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⵛⴻⵎⵎⴻⵔ ⵉ ⵢⵉⴼⴰⵙⵙⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ, ⴰⴷ ⵏⴱⴻⴷⴷ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵄⴻⵎⵎⴻⴷ ⵉ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵣⴻⵎⵎⴰⵔ-ⵏⵏⴻⵖ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵖⵖⴻⵏⴻⵡⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⴳ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵏⴻⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⴻⵜⵙⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ".

ⵉⵣⵓⵍ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ "ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉ ⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵉ ⴹⴻⴼⵔⴻⵏ ⵡⵉⴷ ⵉ ⵜⴻⵏ-ⵉⴷ-ⵢⴻⵣⵡⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵏⵏⵓⵖⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ, ⵍⴻⴱⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵖⴱⵓⵍⴰ-ⵏⵏⴻⵖ ⵉⴳⴰⵎⴰⵏⴻⵏ".

"ⴰⴷ ⴽⵏⵓⵖ ⵣⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⴽⴽ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⴻⵏⵏⵓⵖⴻⵏ-ⴰ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⵉⵀⴻⴳⴳⴰⵔⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵖⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴱⴻⵔⴽⴰⵏⵜ, ⵖⴻⴼ ⵓⵇⴻⵔⵔⵓ-ⵙ, ⴰⵎⴻⵔⵃⵓⵎ ⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⴽ ⴱⴻⵏⵀⴰⵎⵓⴷⴰ, ⴰⴷ ⵙⴻⵏ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵔⴻⴼ ⵢⵓⵛⵉ ⵙⴻⵔⵙ-ⵉⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵍⴵⴻⵏⵏⴻⵜ", ⵉ ⵢⵓⵔⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵣⴻⵏ-ⵉⵙ.

ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ "ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵃⵡⴰⴵ ⴰⵟⴰⵙ ⴰⴷ ⵜⴻⵟⵟⴻⵟⵟⴻⴼ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵓⵎⵓⵙⵙⵏⵉ, ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ, ⴷ ⴰⵍⵍⴰⵍ ⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⴰⴼⴰⵔⴰ, ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ, ⴰⵔⴽⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⴱⴱⴰⵡⵜ ⵜⴰⵛⴻⵏⴳⵓⵜ ⵏ ⵓⵔⴽⴰⴷ, ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏⴻⵏ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ". ⵢⴻⵙⵏⴻⴱⴳⵉ-ⴷ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⵡⴰⴽⴽⴻⵏ "ⴰⴷ ⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵡⴻⵍⵍⵉⵀ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵉⴵⴻⵀⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵏⵏⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⴼⴰⵔⵙⴰⵏⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵏⴰⵡⴻⵏ ⴰⴱⴰⵖⵓⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⴹⵇⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ".

"ⵖⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ-ⵏⵏⴻⵖ ⵜⵡⴻⵀⵀⴰ, ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵖⴻⵔ ⵓⵃⴰⵔⴻⴱ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⵓⵣⵣⴰⵔ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⴷ ⴰⵡⴻⵏ-ⴼⴽⴻⵖ ⴰⵡⴰⵍ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⴼⵔⵓ ⴰⴽⴽ ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵉⵄⴻⵍⵇⴻⵏ, ⵜⵓⴽⵙⴰ ⵏ ⵜⵉⵡⵙⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵏⴻⴽⵛⵓⵎⴻⵏ ⵉⵎⴻⵥⵢⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵃⴰⵔⴻⴱ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵃⴻⵍⵍⵉⵢⴻⵏ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ.

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ : ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴷ ⵉⵎⴰⵀⴻⵍ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴼⴽ ⵉ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⴹⵉⵇ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 01 ⵎⴰⵢⵓ 2020 20:21     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 282 n tikkal   Bḍu