ⴰⵏⴳⴰⵍ ⴰⴼⴳⵓⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴱⴹⵉ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵙⵙⴻⴱⵜ, 25 Yebrir 2020 11:15   Ɣran-t : 219 n tikkal
ⴰⵏⴳⴰⵍ ⴰⴼⴳⵓⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴱⴹⵉ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ, ⴱⴻⵍⴽⴰⵛⴻⵎ ⵣⴻⴳⵀⵎⴰⵜⵉ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴹⵓⴼⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴱⴹⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵀ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⴼⴳⵓⵔⴰⵏ ⵙ "ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵉⵇⴰⴱⴻⵍ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ".

ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵢ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵎⴰⵙⵙ ⵣⴻⴳⵀⵎⴰⵜⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⵣⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙⵉⵏ ⵢⵉⴹⵔⵉⵙⴻⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴹⵓⴼⴻⵏ "ⴰⴷ ⵙⴵⴻⵀⴷⴻⵏ ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵉⵇⴰⴱⴻⵍ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ".

ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙⵉⵏ ⵢⵉⴹⵔⵉⵙⴻⵏ-ⴰ ⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ-ⵏⵏⴻⵖ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵙⴰⴹⵓⴼⴻⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⵃⴰⵣⴻⵏ ⵙⵔⵉⴷ ⴰⵙⴻⵣⵣⴻⵎ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ, ⴰⵙⴻⵔⴽⴻⴷ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ. "ⴷ ⴰⵢⴰ ⴷⵖⴰ ⵉ ⵜⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵏⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵏⴻⴱⵏⵓ, ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵙⵏⴻⴱⴹⵉ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ.

ⵉⴹⵔⵉⵙⴻⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⵙⵄⵓⵏ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴻⴳ "ⵓⵙⴻⵣⵣⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⵍⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴱⴹⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴽⵔⴰⵀ ⵉⵃⵓⵣⴰⵏ ⵙⵔⵉⴷ ⴰⵔⴽⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ, ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵢ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⴽⵔⵉⴹⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵏ ⵡⴰⵔ ⵜⴰⵙⵓⵔⴼⴰ".

ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵉ ⴱⴻⴷⴷⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵉⵙⴻⵎⵎⴻⴷ ⴰⵏⴳⴰⵍ ⴰⴼⴳⵓⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵇⴰⴱⴻⵍ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ "ⵜⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵡⵜⴻⵏ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵔⴽⴰⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵣⴻⴳⵀⴰⵎⵉ, ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ-ⴰ "ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵛⴰⵕⴻⵏ ⵉⵍⴻⵎ" ⵉⵅⵓⵚⵚⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ "ⴰⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴰⵏ ⵜⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⵉ ⵢⴻⵙ-ⵙ ⴷ-ⴳⴻⵍⵍⵓⵏ".

ⴰⴷ ⵚⴻⵍⵃⴻⵏ ⴷⴰⵖⴻⵏ, ⵉ ⵓⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵓⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⴷⴷⴻⵎ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵛⵧⵠⵉⴷ-19 ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵃⴰⵔⴻⴱ ⵖⴻⴼ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ.

ⴰⵏⴳⴰⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ, ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴰⴷ ⴰⵖ-ⵢⴻⴼⴽ ⵜⴰⵣⵎⴻⵔⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵏⵏⴰⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵣⵣⴻⵍⴳⵉ ⵢⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⵓⴳⵓⵔ ⵉ ⵓⵙⴻⵣⵣⴻⵎ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵃⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷⴷⵓⴷ-ⵉⵙ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴻⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵔⵀⵉⴼⵉⵏ. ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⵓⴳⴳⵓⴳ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⵔⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ.

 

ⴰⵏⴳⴰⵍ ⴰⴼⴳⵓⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴱⴹⵉ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵙⵙⴻⴱⵜ, 25 Yebrir 2020 11:15     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 219 n tikkal   Bḍu