ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⴳⴳ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 2 ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 13 Yebrir 2020 18:14   Ɣran-t : 633 n tikkal
ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⴳⴳ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 2 ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ, ⵙⴰïⴷ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵍⴻⵄⴹⵉⵍ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ (ⴰⵏⴱ), ⴰⴷ ⵢⴻⴳⴳ ⴰⵣⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵡⴰⴹ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 2 ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⵎⴷⵏ).

"ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵚ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵡⴰⵍⵉ ⴰⵎⴻⴽ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰ ⵓⵙⴻⵍⴽⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵙⵡⴰⴹ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵢⵓⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴻⵍⵍⴻⵀ ⵉ ⵓⵏⵣⴰⴹ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.

ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⴳⴳ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 2 ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 13 Yebrir 2020 18:14     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 633 n tikkal   Bḍu