ⵉⵍⵓⴳⴰⵏⵏⵓⴽⵎⴰⵏⵜⵜⵡⴰⵇⴰⴷⵔⴻⵏⵙⵓⵜⵓⴳⵏ 95% ⴷⴻⴳⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰⵜⴻⵔⵣⴰⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 09 Yebrir 2020 11:39   Ɣran-t : 364 n tikkal
ⵉⵍⵓⴳⴰⵏⵏⵓⴽⵎⴰⵏⵜⵜⵡⴰⵇⴰⴷⵔⴻⵏⵙⵓⵜⵓⴳⵏ 95% ⴷⴻⴳⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰⵜⴻⵔⵣⴰⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵉⵍⵓⴳⴰⵏⵏⵓⴽⵎⴰⵏⵓⵣⴳⵉⵏⴰⴽⴽⴻⴷⵓⵖⵔⵓⴷⵢⴻⵔⵣⴰⵏⴷⴷⴻⵇⵙⵏⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰⵜⵜⵡⴰⵇⴰⴷⵔⴻⵏⵙⵓⵜⵓⴳⵏ 95% ⴷⴻⴳⵢⵉⵡⴻⵏⵓⴽⵓⴷⵢⴻⵍⵍⴰⵏⵙⴻⴳⴳⴰⵔ 24 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙⵖⴻⵔ 6 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ, ⴰⵢⴰⵢⴻⵎⵎⴰⵍ-ⴷⴷⴰⴽⴽⴻⵏⵜⴰⴼⵔⵉⵜⵏⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏⵜⵓⵍⵉⵎⴳⴰⵍⵡⴰⵟⴰⵏⵏⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⵉⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰⴰⵙⵙⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵓⵎⴰⵙⴰⵢⵏⵜⴻⵢⵡⴰⵍⵜⴷⴻⴳⵜⵎⴻⵀⵍⴰⵏⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ (ⴷⵙⴱ), ⴰⴽⵓⵎⵉⵙⴰⵕⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏⵔⴰⴱⴰⵀⵣⵡⴰⵡⵉ.

ⴷⴻⴳⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⵉⵙⵢⴻⵜⵜⴻⴳⴷⴻⴳⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰⵔⵣⴰⵏⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏⵓⴽⵎⴰⵏⵓⵣⴳⵉⵏⴰⴽⴽⴻⴷⵓⵖⵔⵓⴷⵢⴻⵔⵙⴻⵏⴷⴻⴳⵓⴽⴰⵜⴰⵔⵏⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖⵎⴳⴰⵍⵏⵓⵏⵟⴰⴹⴰⴽⴽⴻⴷⵓⵣⵔⴰⵄⵏⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜⵏⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⴷⴳⵙⵏ)ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷⴷⴰⴽⴽⴻⵏⵜⵓⵍⵉⵜⴻⴼⵔⵉⵜⵏⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏⵎⴳⴰⵍⵏⵡⴰⵟⴰⵏⴰⵛⴽⵓⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵇⴰⴷⴻⵔⵓⴽⵎⴰⵏⵙⵓⵜⵓⴳⵏ 95% ⴷⴻⴳⵜⴻⵙⴽⴰⵍⴰⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵉⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵔⴻⵜⵉⵜⵏⴻⴳⴳⴰⵏⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏⵏⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵓⴽⵓⵎⵉⵙⴰⵕⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏⵔⴰⴱⴰⵀⵣⵡⴰⵡⵉ.

ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵢ-ⴷⴷⴰⵖⴻⵏⵖⴻⴼⴽⵔⴰⵓⵔⵏⵇⵓⴷⴻⵔⴰⵔⴰⵉⵍⵓⴳⴰⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ-ⴷⴷⴰⴽⴽⴻⵏⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏⵏⵜⴻⵎⵙⵓⵍⵜⴰⴱⴻⴷⴷⴻⵏⵉⵡⴰⴽⴽⴻⵏⴰⴷⵇⴰⴷⵔⴻⵏⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏⴰⴽⵎⴰⵏⴰⴽⴽⴻⴷⵓⵙⵃⵓⵍⴼⵓⵏⵡⵉⴷⵓⵔⵇⵓⴷⴻⵔⴰⵔⴰⵉⵍⵓⴳⴰⵏⵖⴻⴼⵡⴰⴽⴽⴻⵏⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴰⴷⵏⴻⴹⴼⴻⵔⵉⴽⴰⵜⴻⵏ-ⴰⵉⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⴰⴽⴽⴻⴷⵡⵉⵏⵏⵡⴰⴽⴽⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ.

ⴷⴻⴳⵓⴽⴰⵜⴰⵔⵏⵜⵉⵖⴷⴰⴹⵉⵏ-ⵉⵙⴷⴻⴳⵍⵉⵃⴰⵍⴰ-ⴰⵜⴰⵡⴻⵄⵔⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜⵏⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⴷⴳⵙⵏ) "ⵜⴱⴻⴷⴷⵎⴳⴰⵍⵏⵡⴰⵟⴰⵏ", ⵙⵜⵓⵇⵇⵏⴰⴰⴽⴽⴻⴷⵡⴰⴽⴽⵉⵎⴻⵥⵍⴰⵏⵜⴷⴰⵡⵙⴰⴰⴽⴽⴻⴷⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰⴷⴻⴳⵡⴰⵢⴻⵏⵢⴻⵔⵣⴰⵏⴰⵙⵏⴰⵙⵏⵓⴽⵎⴰⵏ, ⵉⵢⴻⵔⵏⴰⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷⵓⴽⵓⵎⵉⵙⴰⵕⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏⵔⴰⴱⴰⵀⵣⵡⴰⵡⵉ.

ⵉⵍⵓⴳⴰⵏⵏⵓⴽⵎⴰⵏⵜⵜⵡⴰⵇⴰⴷⵔⴻⵏⵙⵓⵜⵓⴳⵏ 95% ⴷⴻⴳⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰⵜⴻⵔⵣⴰⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 09 Yebrir 2020 11:39     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 364 n tikkal   Bḍu