ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵖⴻⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵓⴳⴻⴼⴼⵓⵔ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴹⴼⴻⵔ ⵓⴱⵔⵓⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 11 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 11:20   Ɣran-t : 167 n tikkal
ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵖⴻⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵓⴳⴻⴼⴼⵓⵔ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴹⴼⴻⵔ ⵓⴱⵔⵓⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵖⴻⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵓⴳⴻⴼⴼⵓⵔ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴹⴼⴻⵔ ⵓⴱⵔⵓⵔⵉ, ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵙⵓⴹⵓ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⵙ ⵔⵔⵄⵓⴷ, ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ ; ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ.

ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵉ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⴷ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ, ⴵⵉⴵⴻⵍ, ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ, ⵟⵟⴰⵔⴻⴼ, ⵙⵙⵓⵇ ⴰⵀⵔⴰⵙ, ⴳⴰⵍⵎⴰ, ⵓⵎ ⵍⴻⴱⵡⴰⴳⵉ, ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵎⵉⵍⴰ, ⵙⴹⵉⴼ, ⵍⴱⴻⵔⴵ ⴱⵓⵄⵔⵉⵔⵉⴵ, ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵉⴱⴻⵙⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵅⴻⵏⵛⴻⵍⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⵏⴰⵡⵜ ⵓⵣⵣⵉⴳ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⴻⵍⵍⵓⵢ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⴽⴽⴻⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 30 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ.

ⴰⴷ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎ ⵓⵖⵎⵉⵙ-ⴰ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 21ⵀ00 ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 12ⵀ00.

ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⵓⴼⴻⵖ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⵜ ⵉⴷⴻⴳ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵖⴻⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵓⴳⴻⴼⴼⵓⵔ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴹⴼⴻⵔ ⵓⴱⵔⵓⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 23ⵀ00 ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵓⵖⵎⵉⵙ-ⴰ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴷ ⴱⴻⵛⵛⴰⵕ, ⵏⵄⴰⵎⴰ, ⵍⴱⴻⵢⵢⴻⴹ, ⵜⴰⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ, ⵍⴻⵖⵡⴰⴹⵜ, ⴵⴻⵍⴼⴰ, ⵎⴷⵉⵢⴰ, ⵜⵉⵙⴻⵎⵙⵉⵍⵜ, ⵜⵉⵀⴻⵔⵜ, ⵙⵄⵉⴷⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⴻⵍⵄⴻⴱⴱⴰⵙ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⵎⵉⵙ-ⴰ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⴷ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎ ⴰⴽⴽⴰ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 23ⵀ00, ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵍⴻⵙ ⴰⵖⴻⵍⵍⵓⵢ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵡⴹⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⴽⴽⴻⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 30 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ.

ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵖⴻⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵓⴳⴻⴼⴼⵓⵔ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴹⴼⴻⵔ ⵓⴱⵔⵓⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 11 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2019 11:20     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 167 n tikkal   Bḍu