ⴳⵛⵜⴼ : ⵜⴻⵡⴵⴻⴷ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴱⴹⵓ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ-ⵉⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 27 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2018 14:03   Ɣran-t : 368 n tikkal
ⴳⵛⵜⴼ : ⵜⴻⵡⴵⴻⴷ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴱⴹⵓ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ-ⵉⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵜ – ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⴻⴳⴳ ‘’ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ’’ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴹⵎⴻⵏ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ-ⵉⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵍⵉⵙⴰ-ⵙ, ⵜⴻⵜⵜⴻⴳⴳ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴱⴹⵓ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵔⴻⵎⵖⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵎⴻⵙⵙⴰⵀⴻⵍ.

‘’ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⴻⴳⴳ ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴹⵎⴻⵏ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ-ⵉⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵍⵉⵙⴰ-ⴰ, ⵜⴻⵜⵜⴻⴳⴳ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴱⴹⵓ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⴷⵀⴻⵍ ⵓⵛⵔⵉⴽ, ⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵍⴷⵉⵏ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ 2 ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ (ⴳⵛⵜⴼ) ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ.

ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⵓⵔ-ⵙ ⴷ ⵉⵙⴻⵖ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ‘’ⴷ-ⵜⴻⴼⴽ ⵖⴰⵙ ⴷ ⴰⵎⴻⵥⵢⴰⵏ’’ ⵉ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴷⴷⵓⴽⵍⵉ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴻⵍⵡⵉⵜ, ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵔⴽⴰⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵥⴰⵡ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙⵔⵉⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵉⵀⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵉⵔⴻⵎⵖⴰⵏⴻⵏ.

ⴳⵛⵜⴼ : ⵜⴻⵡⴵⴻⴷ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴱⴹⵓ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ-ⵉⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 27 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2018 14:03     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 368 n tikkal   Bḍu