ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ ⵢⴻⵃⴱⴻⵙ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵙ ⵀⴰⵎⴻⵍ ⵢⴻⵙⵙⴻⵔⵙ ⵎⴰⵙ ⴻⵍ-ⵀⴰⴱⵉⵔⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵅⴻⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 26 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 18:14   Ɣran-t : 197 n tikkal
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ ⵢⴻⵃⴱⴻⵙ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵙ ⵀⴰⵎⴻⵍ ⵢⴻⵙⵙⴻⵔⵙ ⵎⴰⵙ ⴻⵍ-ⵀⴰⴱⵉⵔⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵅⴻⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰƔⵜ- ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵍⴰⵕⵢⵓⵢ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵃⴱⴻⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⴳⵀⴰⵏⵉ ⵀⴰⵎⴻⵍ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ-ⵉⵙ ⴷ ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⴷⴳⵙⵏ), ⵡⵉⵙⵙⵉⵏ ⴷ ⴰⵙⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵎⴰⵙ ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ ⴻⵍ-ⵀⴰⴱⵉⵔⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵅⴻⴼ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ-ⵢⴰⴳⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏⵜ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵡⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.

"ⵎⴰⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵉⵙⴻⵏⵢⴰ ⵙⵉⵏ ⵍⴰⵕⵢⵓⵢ ⵏⵢⵉⵡⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⴰⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⴳⵀⴰⵏⵉ ⵀⴰⵎⴻⵍ, ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ-ⵉⵙ ⴷ ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵡⵉⵙⵙⵉⵏ ⴷ ⴰⵙⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵎⴰⵙ ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ ⴻⵍ-ⵀⴰⴱⵉⵔⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵅⴻⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ", ⵉⴷ-ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⴰⴳⵉ.

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ ⵢⴻⵃⴱⴻⵙ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵙ ⵀⴰⵎⴻⵍ ⵢⴻⵙⵙⴻⵔⵙ ⵎⴰⵙ ⴻⵍ-ⵀⴰⴱⵉⵔⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵅⴻⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 26 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 18:14     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 197 n tikkal   Bḍu