ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵎⴻⵙⵙⴰⵀⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵥⵔⴻⴼ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⵉ ⴷⴻⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵒⴰⵔⵉⵙ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 26 Yebrir 2018 14:51   Ɣran-t : 95 n tikkal
ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵎⴻⵙⵙⴰⵀⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵥⵔⴻⴼ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⵉ ⴷⴻⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵒⴰⵔⵉⵙ

ⵒⴰⵔⵉⵙ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵎⴻⵙⵙⴰⵀⴻⵍ, ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵒⴰⵔⵉⵙ, ⵉ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵙⵉⵥⵔⴻⴼ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⴳⴻⵔⵡⴻⵏ 80 ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵏ 72 ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ, 500 ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ.

ⵜⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⴷⵀⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ (ⵧⵛⴷⴻ), ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ-ⴰ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ-ⴰ : "ⵏⵧ ⵎⵧⵏⴻⵢ ⴼⵧⵔ ⵜⴻⵔⵔⵧⵔ" (ⵓⵍⴰⵛ ⴰⴷⵔⵉⵎ ⵉ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ), ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵥⵔⴻⴼ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴱⴻⵔⴷⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴽⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵥⵔⴻⴼ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ-ⴰ.

ⵙⴻⴳ ⵢⴻⵣⵔⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵏ 500 ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⴻⵏ, ⵙⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵎⵙⴰⵚⴻⵍ ⵉⵖⴻⴼ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵢⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ : ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⴻⵏ ⵡⴰⵢⴻⴹ ⴷ ⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ.

ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵎⴻⵙⵙⴰⵀⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵥⵔⴻⴼ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⵉ ⴷⴻⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵒⴰⵔⵉⵙ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 26 Yebrir 2018 14:51     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 95 n tikkal   Bḍu