ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ : ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⴽⴻⴷ ⵣⴻⵎⴰⵍⵉ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⵜⴰⵏ ⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵜⵎⴻⵖⵔⵉⵡⵉⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 24 Yebrir 2018 15:53   Ɣran-t : 405 n tikkal
ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ : ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⴽⴻⴷ ⵣⴻⵎⴰⵍⵉ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⵜⴰⵏ ⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵜⵎⴻⵖⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ, ⵎⵧⵓⵔⴰⴷ ⵣⴻⵎⴰⵍⵉ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⴽⴻⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵙⴷⴰⵜ ⵢⵉⵏⴻⵙⵖⵓⵎⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ (ⴰⵒⵏ), ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⵜⴰⵏ ⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵜⵎⴻⵖⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⴷⴻⴳ ⵢⵓⵖⴰⵍ ‘’ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ’’ (ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ), ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵉⵖⴻⵍⵍⵉⵏ ⵢⴰⵍ 12 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴻⵖⵔⴰⴷⴰⵏ, ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵖⵔⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵅⴻⵍⵚⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵅⴷⴰⵎ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓ ⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵙⴰⵉⴷ ⴱⵧⵓⵀⴰⴷⵊⴰ, ⵉⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵉ ⵉⴱⴻⴷⴷⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵎⴻⴷ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 63-278 ⵏ 26 ⵢⵓⵍⵢⵓ 1963 ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⵜⴰⵏ ⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵜⵎⴻⵖⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵢⵓⵙⴰ-ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⴷⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵔ 2017, ⴰⵏⴷⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ‘’ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵛⴻⴳⴳⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ 2016, ⵢⴻⴳⵣⴻⵎ-ⵉⵜⵜ ⴷⴻⴳ ⵔⵔⴰⵢ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ. ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵔⵙ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ’’ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⴻⵣⵣⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵙⴻⴽⵜⵉⵡⵉⵏ-ⵉⵙ ⵜⵓⵙⵖⵉⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴻⵔⵎⵉⵡⵉⵏ’’.

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ : ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⴽⴻⴷ ⵣⴻⵎⴰⵍⵉ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⵜⴰⵏ ⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵜⵎⴻⵖⵔⵉⵡⵉⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 24 Yebrir 2018 15:53     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 405 n tikkal   Bḍu