ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ : ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 50 ⵜⴻⵎⴽⴻⵔⴹⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴷ-ⵡⵡⵉⵏ ⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 23 Yebrir 2018 17:06   Ɣran-t : 124 n tikkal
ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ : ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 50 ⵜⴻⵎⴽⴻⵔⴹⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴷ-ⵡⵡⵉⵏ ⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ

ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ – ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ ⵜⵍⴰ ⴰ ⵖⵔⵓⴷ 51 ⵏ ⵜⴻⵎⴽⴻⵔⴹⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵉⵉ ⵓⵎⵉ ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵎⴻⵍ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⵜⵏⴻⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵏⴰⴱⵉⵍⴰ ⴳⵧⵓⵎⴻⵣⵉⴰⵏⴻ. ⵜⴻⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵢ-ⴷ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⴽⴰⵔ, ⵉ ⴷ-ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴽⴻⵔⴹⵉⵜ ⵜⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ,

ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ-ⴰ, ⵜⴻⵙⵙⴻⵖⵔⴻⵜ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵣⴰ ⵏ ⵜⴻⴽⴻⵔⴹⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵍⴰ ⵙⴻⵏⵜ-ⵜⵜⴻⴳⴻⵏⵜ ⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ. ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ ⵜⴰⵎⴽⴻⵔⴹⵉⵜ ⵜⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵉⵍⴰⵏ 6000 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵜⴰⵖ, ⴷⴷⴻⵇⵙ ⵏ ⵜⵣⴻⵇⵇⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ 6 ⵎⵎⵓⴽⵏⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ 2 ⵍⴰ ⵜⴻⴷⴷⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⴽⴼⵓⵏⵜ, ⵜⵉⵎⴽⴻⵔⴹⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⵎⴻⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵍⵍⵉⵍⵜⴻⵏ ⵉ ⵍⴰ ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵜ ⴷⵡⴰⵍⴰ ⵉ ⵍⴰ ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴽⴼⵓ, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴳⵧⵓⵎⴻⵣⵉⴰⵏⴻ. ⵔⵏⵓ-ⴷ ⵉ ⵜⴻⵎⵙⵓⴽⵉⵏ, ⵙⵙⵓⴷⴷⵓⵙⴻⵏ ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⵜⵓⴷⴷⴻⵔ-ⴷⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ, ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵎⴻⵖⵔⴰ, ⵜⴰⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⴵⴻⵔⴵⴻⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⴽⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵓⴼⵖⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵜⴻⵎⴽⴻⵔⴹⵉⵜ ⵏ ⵍⴽⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⵉⵎⵉⵢⵉⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵛⵓⵀⴰ ⵉ ⴷ-ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ.

ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ : ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 50 ⵜⴻⵎⴽⴻⵔⴹⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴷ-ⵡⵡⵉⵏ ⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 23 Yebrir 2018 17:06     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 124 n tikkal   Bḍu