ⴱⴻⵏⵙⴰⵍⴰⵀ: ‘’ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ-ⴷ ⵓⴽⵓⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵉⵍⵉ ⵙⴻⴳ ⵡⵉⴷ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⵉⵎⵉⵀⵉⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ ⵉ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵄⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⵖⵍⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵖ’’

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 16 Yebrir 2018 15:48   Ɣran-t : 425 n tikkal
ⴱⴻⵏⵙⴰⵍⴰⵀ: ‘’ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ-ⴷ ⵓⴽⵓⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵉⵍⵉ ⵙⴻⴳ ⵡⵉⴷ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⵉⵎⵉⵀⵉⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ ⵉ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵄⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⵖⵍⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵖ’’

ⵟⴻⵀⵔⴰⵏ (ⵜⴰⵄⴻⵔⴱⴰ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ) – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⴱⴻⵏⵙⴰⵍⴰⵀ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴷⴻⴳ ⵟⴻⵀⵔⴰⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ‘’ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ-ⴷ ⵓⴽⵓⴷ, ⵉ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⴰⵄⵔⴰⴱⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⵉⴷ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⵉⵎⵉⵀⵉⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵄⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵍⴰ ⵜ-ⵢⴻⵜⵜⵔⴰⴵⵓⵏ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵡⴰⵖⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵔⴽⴰⴷ-ⵉⵙ’’, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ‘’ⴰⵢⴰ ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵎ-ⴰⵖ-ⴷ ⴰⴷ ⵏⴰⵍⴻⵙ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ

ⵜⴻⴱⵖⴻⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵚⴻⴳⴳⴻⵎ, ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵉⵡⵓⵍⵎⴻⵏ’’. ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⵉⵙ 29, ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵉⵙ ⴷ ⴰⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵏⵙⴰⵍⴰⵀ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵉⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ‘’ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵎ-ⴷ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵖ ⴰⵙⴷⵓⴽⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ, ⴰⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵔⴽⴻⴷ ⵏ ⵢⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⴰⵄⵔⴰⴱⴻⵏ, ⴰⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ, ⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵟⵟⵔⴰⴹⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵏⴻⴼⴽ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵙ ⵓⵣⴰⵍ-ⵉⵙ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵄⵓ ⴰⵡⴰⵍ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵜⵉⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵏⵏⵓⵖⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵟⵟⵔⴰⴷⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵓⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⴰⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉ’’. ⵎⴰ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵣⵖⴻⵏⵜ-ⴰ ‘’ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵓⴹⴻⵏ-ⴰⵙ ⴰⵖⵉⵍⵉⴼ’’, ⵢⵓⵍⴻⵙ-ⴷ ⵉ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴳⴳⵜⴻⵏⵜ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ’’ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵉ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ-ⴰ ⵙ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵍⵡⵉⵜ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⴹⵎⴻⵏ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵔⴽⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ, ⴰⴽⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵛⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ ⵓⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉ’’.

ⴱⴻⵏⵙⴰⵍⴰⵀ: ‘’ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ-ⴷ ⵓⴽⵓⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵉⵍⵉ ⵙⴻⴳ ⵡⵉⴷ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⵉⵎⵉⵀⵉⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ ⵉ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵄⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⵖⵍⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵖ’’
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 16 Yebrir 2018 15:48     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 425 n tikkal   Bḍu