ⵜⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⵉⵙ 29: ⵉⵎⴹⴻⴱⴱⵕⴻⵏ ⵙⵙⴰⵡⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⵢⴻⵎⵎⴷⴻⵏ ⴷ ⵓⵇⴰⴷⴻⵕ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵖⴻⵕⴼⴰⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 16 Yebrir 2018 15:47   Ɣran-t : 316 n tikkal
ⵜⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⵉⵙ 29: ⵉⵎⴹⴻⴱⴱⵕⴻⵏ ⵙⵙⴰⵡⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⵢⴻⵎⵎⴷⴻⵏ ⴷ ⵓⵇⴰⴷⴻⵕ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵖⴻⵕⴼⴰⵏ

ⴷⵀⴰⵀⵔⴰⵏ, (ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵙⵄⵓⴷⵉⵜ)- ⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⵉ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⵉⵙ 29 ⵙⵙⴰⵡⵍⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴷⵉ ⴷⵀⴰⵀⵔⴰⵏ (ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵙⵄⵓⴷⴷⵉⵜ), ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏ ⴷ ⵜⴻⵍⵡⵉⵜ ⵢⴻⵎⵎⴷⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵡⴰⵜⵉⵏ ⴰⵢⴻⵏ ⴱⵖⴰⵏ ⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⵉ ⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⵍⵓⴼⴰ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵉⵙ ⵙⴻⵏⴷ ⴰⵙⴻⵍⵍⴻⵎ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵉ ⵓⴳⴻⵍⵍⵉⴷ ⴰⵙⴻⵄⵓⴷⵉ, ⴰⴳⴻⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵊⵓⵕⴷⴰⵏⵢⴰ, ⴰⴱⴷⴰⵍⵍⴰⵀ ⵉⵉ ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰ-ⴷ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷⵉ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵉⴷ-ⵢⴻⴹⵕⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵉⵙ, ⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵃⴻⵕⵚⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⴱⵖⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵢⴻⵎⵎⴻⵣⴷⵉⵏ, ⴷ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵍⵡⵉⵜ ⵢⴻⵎⵎⴷⴻⵏ ⵜⴰⵍⴻⴱⴷⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵉⴳⴻⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⵙⵓⵎⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ.

ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ, ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵓⴳⴻⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵊⵓⵕⴷⴰⵏⵢⴰ ⵖⴻⴼ "ⵉⵏⴻⴳⵎⵓⵢⴻⵏ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ" ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⴽⵍⴻⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⵉ ⵍⵄⵉⵕⴰⵇ ⴷ ⵔⴱⴰⵃ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵕⴻⵎⵎⴰⵖⵉⵏ ⵏ "ⴷⴰⴻⵛⵀ".

ⵜⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⵉⵙ 29: ⵉⵎⴹⴻⴱⴱⵕⴻⵏ ⵙⵙⴰⵡⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⵢⴻⵎⵎⴷⴻⵏ ⴷ ⵓⵇⴰⴷⴻⵕ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵖⴻⵕⴼⴰⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 16 Yebrir 2018 15:47     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 316 n tikkal   Bḍu