ⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏ : ⵉⵣⵓⵍ ⵎⴰⵀⵎⵧⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⴰⴷⴷⵓⴷ ⴰⵎⴻⵖⵍⴰⵍ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 16 Yebrir 2018 14:56   Ɣran-t : 422 n tikkal
ⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏ : ⵉⵣⵓⵍ ⵎⴰⵀⵎⵧⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⴰⴷⴷⵓⴷ ⴰⵎⴻⵖⵍⴰⵍ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵟⴻⵀⵔⴰⵏ (ⵜⴰⵄⴻⵔⴱⴰ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ) – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏⵉ, ⵎⴰⵀⵎⵧⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ, ⵉⵣⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴷⴻⴳ ⵟⴻⵀⵔⴰⵏ (ⵜⴰⵄⴻⵔⴱⴰ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ) ⴰⴷⴷⵓⴷ ‘’ⴰⵎⴻⵖⵍⴰⵍ’’ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ‘’ⵓⵖⴱⴻⵍ-ⵉⵙ ⵢⴻⵣⴳⴰ ⵢⴻⵜⵜⵏⴰⴷⵉ ⴰⵎⴻⴽ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵍⵍⴻⵍ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉ’’.

ⵎⵉ ⴷ-ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵢ ⵎⴰⵀⵎⵧⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⴱⴻⵏⵙⴰⵍⴰⵀ, ⵉ ⵢⴻⴳⴳⴻⵏⵙⴻⵏ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵏ ⵟⴻⵀⵔⴰⵏ. ⵉ ⵙⵉⵏ ⵢⴻⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵟⵟⴼⴻⵏ, ⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⵇⴻⴷⵙ.

ⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏ : ⵉⵣⵓⵍ ⵎⴰⵀⵎⵧⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⴰⴷⴷⵓⴷ ⴰⵎⴻⵖⵍⴰⵍ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 16 Yebrir 2018 14:56     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 422 n tikkal   Bḍu