ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴷⴻⵍ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵎⴷⴻⵢⵢⴰ ⴷ ⵛⵛⴻⴼⴼⴰ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵃⵎⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 15 Yebrir 2018 15:41   Ɣran-t : 410 n tikkal
ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴷⴻⵍ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵎⴷⴻⵢⵢⴰ ⴷ ⵛⵛⴻⴼⴼⴰ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵃⵎⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ

ⵍⴻⵎⴷⴻⵢⵢⴰ – ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴷⴻⵍ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ 1ⵓ ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵎⴷⴻⵢⵢⴰ ⴷ ⵛⵛⴻⴼⴼⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵣⵉⴽ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵃⵎⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵛⵛⴻⴼⴼⴰ ⴷ ⵢⵉⵙⵢⴰⵅⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⵜⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵃⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵢⵢⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵏ ⵍⴻⵎⴷⴻⵢⵢⴰ. Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ, ⵢⴻⵎⴷⴻⵍ ⵓⴱⵔⵉⴷ-ⴰ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵃⵎⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵛⵛⴻⴼⴼⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵡⴹⴻⵏ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ, ⴷⵖⴰ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷ ⴰⵡⴻⵣⵖⵉ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏⵜ ⵜⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵉⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ

ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ ⴷ ⵍⴻⵎⴷⴻⵢⵢⴰ. ⵉⵏⵥⴰⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⵍⵍⴰⵏ-ⴷ ⴷ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰ ⵉ ⵓⵙⴻⵢⵢⴻⵅ ⵏ ⵢⵉⵥⵔⴰ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⴳⴻⵏⵏⴰⵔⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵛⵛⴻⴼⴼⴰ ⴷ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵍⵃⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵢⵢⴰ. ⵉ ⵓⵙⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵉⵏ, ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵀⵀⴰⵏ ⵢⵉⵏⴻⵀⵀⴰⵕⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵖⴻⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵡⵉⵙ 18 ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵎⴷⴻⵢⵢⴰ ⴷ ⴵⴻⵏⴷⴻⵍ (ⵄⵉⵏ ⴷⴷⴻⴼⵍⴰ). ⵎⴰ ⴷ ⵉⵏⴻⵀⵀⴰⵕⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵍⴻⵎⴷⴻⵢⵢⴰ ⵜⵜⵡⴻⵀⵀⵉⵏ-ⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴱⴻⵕⵡⴰⴳⴻⵢⵢⴰ ⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵡⵉⵙ 62 ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⴽⴻⵎⵎⵍⴻⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ-ⵏⵙⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ ⴷ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. ⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵎⴷⴻⵢⵢⴰ ⵍⴰ ⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵡⴰⵔ ⴰⵃⴱⴰⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴽⴽⵙⴻⵏ ⵉⵥⵔⴰ-ⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⵉⵔⴻⴳⵍⴻⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵃⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵢⵢⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵎⴷⴻⵢⵢⴰ, ⵢⴰⵀⵉⴰ ⵎⴻⵣⵉⴰⵏⴻ. ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵓⵔ ⵜⵜⴰⵍⵙⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵔⴻⵥⵎⴻⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵎⴷⴻⵢⵢⴰ ⴷ ⵛⵛⴻⴼⴼⴰ ⴰⵔⵎⴰ ⵢⵓⴷⴻⵔ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵛⵛⴻⴼⴼⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴼⴰⴹⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ 1ⵓ.

ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴷⴻⵍ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵎⴷⴻⵢⵢⴰ ⴷ ⵛⵛⴻⴼⴼⴰ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵃⵎⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 15 Yebrir 2018 15:41     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 410 n tikkal   Bḍu