ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ 12 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵞⵞⵉⵜ ⴷ 93 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ – ⵜⴰⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 15 Yebrir 2018 15:33   Ɣran-t : 406 n tikkal
ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ 12 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵞⵞⵉⵜ ⴷ 93 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ – ⵜⴰⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴻⴹⴹⴻⴼ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⴽⴰⵎⵢⵓⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵄⴻⴱⴱⴰⵏ 12,4 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵞⵞⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴷⴻⴳ ⴱⵓⵕⴵ-ⴱⴰⴷⵊⵉ-ⵎⵧⴽⵀⵜⴰⵔ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⴻⵥ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⵓⴼⴰⵏ 93 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⴽⴽⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵛⵛⴰⵕ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ. « ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⵙⴻⵜⵜⵉ ⴷ ⵜⴻⵊⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ, ⵜⴻⴹⴹⴻⴼ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ,

ⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ 2018 ⴷⴻⴳ ⴱⵓⵕⴵ-ⴱⴰⴷⵊⵉ-ⵎⵧⴽⵀⵜⴰⵔ (ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 6), ⴰⴽⴰⵎⵢⵓⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵄⴻⴱⴱⴰⵏ 12,4 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵞⵞⵉⵜ, 5.740 ⵏ ⵢⵉⵍⵉⵜⵔⴻⵏ ⵏ ⵣⵣⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵞⵞⵉⵜ ⴷ 1200 ⵏ ⵢⵉⵍⵉⵜⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⵖⵓ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ. ⴷⵉⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ-ⴰ, ⵓⴱⵥⴻⵏ ⵢⵉⵎⴹⵉⴼⴻⵏ ⵏ ⵜⵍⵉⵙⴰ « ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵛⵛⴰⵕ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 3) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵜⵜⵉ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⵓⴼⴰⵏ 93 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⴽⴽⵔⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵜⵡⴰⴹⴹⴼⴻⵏⵜ 14.448 ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉⵜⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 4) ⴷ ⵎⴻⵙⵜⵖⴰⵏⴻⵎ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ) ». ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵓⴱⵥⴻⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ 3 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⴼⴰⵏ ⵖⴻⵔ-ⵙⴻⵏ 2 ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⴵⴻⵍⴼⴰ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ 1ⵓⵜ) ⴷ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 5), ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵜⵡⴰⴱⵥⴻⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵏⵉⴳⴻⵏ ⵉⵔⵓⵙⴹⵉⴼⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵖⵍⴰⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ) ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.

ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ 12 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵞⵞⵉⵜ ⴷ 93 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ – ⵜⴰⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 15 Yebrir 2018 15:33     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 406 n tikkal   Bḍu