ⵜⵜⵡⴰⵟⵟⴼⴻⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴱⴻⵔⴵ ⴱⴰⴵⵉ ⵍⵎⴻⵅⵜⵜⴰⵔ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 15 Yebrir 2018 15:31   Ɣran-t : 28 n tikkal
ⵜⵜⵡⴰⵟⵟⴼⴻⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴱⴻⵔⴵ ⴱⴰⴵⵉ ⵍⵎⴻⵅⵜⵜⴰⵔ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴱⴻⵔⴵ ⴱⴰⴵⵉ ⵍⵎⴻⵅⵜⵜⴰⵔ, ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⵎⴷⵏ). ‘’ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ, ⴰⵍⵎⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵡⵓⵎⴻⵍ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ) ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ, ⴰⵙⵙ ⵏ

14 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ 2018 ⴷⴻⴳ ⵍⴱⴻⵔⴵ ⴱⴰⴵⵉ ⵍⵎⴻⵅⵜⵜⴰⵔ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 6), ⴽⵔⴰⴹ (03) ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ. ⵉⵙⵎⴰⵡⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵍ. ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵉ ⵓⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ "ⴰⴱⵓ ⵃⵎⴻⴷ", ⵀ. ⵙⴰⵍⴻⵀ ⵛⵀⴻⵔⵉⴼ ⵉ ⵓⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ "ⴰⵡⵉⵏⴰ", ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵀ. ⵙⴰⵍⴻⵀ ⴰⵍⵉ ⵉ ⵓⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ "ⴰⵡⵉⵍⵉ",

ⵜⵜⵡⴰⵟⵟⴼⴻⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴱⴻⵔⴵ ⴱⴰⴵⵉ ⵍⵎⴻⵅⵜⵜⴰⵔ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 15 Yebrir 2018 15:31     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 28 n tikkal   Bḍu