ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⴰⴷⴰⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵙⵙⴻⴱⵜ, 14 Yebrir 2018 14:24   Ɣran-t : 34 n tikkal
ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⴰⴷⴰⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⵀⵎⴻⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷⴰⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴳⵎⴰⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⵢⴰⵣⴻⵏ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ, ⵉ ⵓⵎⵏⵉ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵉⴼⵓⴽ ⵓⵣⴳⴻⵏ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ.

ⴰⴷⴰⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴳⵎⴰⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⴰⴷ ⵜ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵓⵙⴻⵇⵇⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵇⴻⴷⴷⴻⵎ-ⴷ ⵉ ⵓⵎⵏⵉ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵧⵓⵢⴰⵀⵉⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ. ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 2016 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴰⵄⴻⵡⵡⴻⵍ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵇⴻⵎ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ. ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓ ⵓⵙⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ, ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴷⴻⴳ 38 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵎⴰⵀⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵛⵛⵖⴻⵍ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ. ⵉⴼⵓⴽ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⴷⴰⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴳⵎⴰⵏⴰⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⴹⵔⵉⵙ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵙⴻⴱⴹⴻⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ, ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ, ⴰⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ ⵓⵎⵓⵣⴻⵍ ⵏ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙ 4 ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 2016 ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵖⴻⵔⵜⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⴰⴷⴰⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵙⵙⴻⴱⵜ, 14 Yebrir 2018 14:24     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 34 n tikkal   Bḍu