ⴰⵖⴻⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴼⴰⴳ ⴷⴻⴳ ⴱⵓⴼⴰⵔⵉⴽ : ⵉⴳⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ ⴽⵔⴰⴹ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵃⵣⴻⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 11 Yebrir 2018 14:00   Ɣran-t : 312 n tikkal

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ, ⵉⴳⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ, ⴽⵔⴰⴹ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵃⵣⴻⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵙⴻⴳ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰ ⵓⵙⴻⵀⵡⵓ ⵏ ⵓⵖⴻⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴼⴰⴳ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴱⵍⵉⴷⴰ), ⵉ ⴷ-ⵜⵛⴰⵔ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ. ‘’ⵙⴻⴳ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰ ⵓⵙⴻⵀⵡⵓ ⵏ ⵓⵖⴻⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴼⴰⴳ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⴽⴰ ⵉⵍⵉⵧⵓⵛⵀⵉⵏⴻ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵜⴻⵏ ⴰⵙⵙ-ⴰ

ⴷⴻⴳ ⴱⵓⴼⴰⵔⵉⴽ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴳⵍⴰ ⵙ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 257 ⵏ ⵜⴻⵖⵜⴰⵙ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ, ⵉⴳⴰ-ⴷ ⴽⵔⴰⴹ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵃⵣⴻⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ. ‘’ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵢⵓⵎⴻⵔ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ 13 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ 2018, ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⵉⴱⵉ ⵉ ⵜⴽⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵜⴰⵙ’’, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵍⵖⵓ.

ⴰⵖⴻⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴼⴰⴳ ⴷⴻⴳ ⴱⵓⴼⴰⵔⵉⴽ : ⵉⴳⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ ⴽⵔⴰⴹ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵃⵣⴻⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 11 Yebrir 2018 14:00     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 312 n tikkal   Bḍu