ⴱⵍⵉⴷⴰ : ⵢⴻⵖⵍⵉ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴼⴰⴳ ⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵣⵉⴽⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓ ⵏ ⴱⵓⴼⴰⵔⵉⴽ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 11 Yebrir 2018 13:09   Ɣran-t : 366 n tikkal
ⴱⵍⵉⴷⴰ : ⵢⴻⵖⵍⵉ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴼⴰⴳ ⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵣⵉⴽⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓ ⵏ ⴱⵓⴼⴰⵔⵉⴽ

ⴱⵍⵉⴷⴰ - ⵢⴻⵖⵍⵉ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴼⴰⴳ ⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⴽⴰ ⵉⵍⵉⵧⵓⵛⵀⵉⵏⴻ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵣⵉⴽⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓ ⵏ ⴱⵓⴼⴰⵔⵉⴽ (ⴱⵍⵉⴷⴰ), ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⴻⵏ. ⵢⵓⵍⵉ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴱⴱⵓ ⴰⴱⴻⵔⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⴰⴼⴰⴳ-ⵏⵏⵉ ⵉⴷⴻⴳ ⵜⵓⵖ ⵜⵎⴻⵙ, ⵢⴻⵜⵜⴱⴰⵏ-ⴷ ⴰⴽⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⵢⴻⴳⵏⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⵔ ⴱⵍⵉⴷⴰ.

Ɣⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏⵜ ⵜⴻⵍⵖⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵡⵡⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ, ⴰⵙⴰⴼⴰⴳ-ⵏⵏⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵍⴰ ⵉⵜⴻⴷⴷⵓ ⵖⴻⵔ ⴱⴻⵛⵛⴰⵔ (ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵓⵜⵔⵉⵎ).

ⵓⵣⵏⴻⵏ ⵙⵔⵉⴷ ⵜⵉⵢⵓⵏⵉⵏ ⵜⵓⵣⵣⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵙ ⴰⴷⴻⴳⵏⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵀⵡⵓ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴽⴽⵙⴻⵏ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙ.

ⴱⵍⵉⴷⴰ : ⵢⴻⵖⵍⵉ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴼⴰⴳ ⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵣⵉⴽⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓ ⵏ ⴱⵓⴼⴰⵔⵉⴽ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 11 Yebrir 2018 13:09     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 366 n tikkal   Bḍu