ⵢⴻⵔⵥⴻⵎ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴱⵓⵜⴻⴼⵍⵉⵇⴰ ⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵉⵟⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⴰⵃ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⵓⵙⴻⵏ-ⵄⵉⵏ ⵏⵏⴻⵄⴵⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 09 Yebrir 2018 14:24   Ɣran-t : 407 n tikkal
ⵢⴻⵔⵥⴻⵎ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴱⵓⵜⴻⴼⵍⵉⵇⴰ ⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵉⵟⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⴰⵃ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⵓⵙⴻⵏ-ⵄⵉⵏ ⵏⵏⴻⵄⴵⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ

ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵔⵥⴻⵎ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵜⴻⴼⵍⵉⵇⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ), ⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵉⵟⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⴰⵃ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⵓⵙⴻⵏ-ⵄⵉⵏ ⵏⵏⴻⵄⴵⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ. ⵢⴻⵃⴷⴻⵕ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉ ⵓⵙⵄⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⴰⵡⵉⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⴷ-ⴼⴽⴰⵏ ⵉⴼⴰⵜⵓⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵙⵓⵔⵉⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ. ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵙ ⵓⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ,

ⵏⵧⵔⵓⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴱⴻⴷⵧⵓⵉ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴳⵀⴰⵏⵉ ⵣⴰⴰⵍⴰⵏⴻ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵡⴰⵀⵉⴷ ⵜⴻⵎⵎⴰⵔ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵏ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⴰⵉⵙⵙⴰ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ, ⴰⵣⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⵎⵉⵀⵓⴱⵉ ⴷ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵣⵓⴽⵀ. ⵉⵣⵉⵔⵉⴳ-ⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵉⵟⵔⵓ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⴰⵙⵏⵓⴷⴷⵙⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ. ⴷ ⵡⴰ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵙⵙⴻⵖⵣⴻⴼ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵉⵟⵔⵓ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵡⵉⵏ ⵏ 2015 ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⴰⵎⵉⵟⵔⵓ ⵖⴻⵔ ⵀⴰⵉ ⴻⵍ ⴱⴰⴷⵔ ⴷ ⵍⵃⴻⵕⵕⴰⵛ.

ⵢⴻⵔⵥⴻⵎ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴱⵓⵜⴻⴼⵍⵉⵇⴰ ⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵉⵟⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⴰⵃ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⵓⵙⴻⵏ-ⵄⵉⵏ ⵏⵏⴻⵄⴵⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 09 Yebrir 2018 14:24     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 407 n tikkal   Bḍu