ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴰⵙⵙ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 05 Yebrir 2018 16:49   Ɣran-t : 411 n tikkal
ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴰⵙⵙ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵖⴻⴼ ‘’ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ’’, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ

"ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵜⵉⴼ ⵔⴰⵀⴰⵍ", ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ. ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⴳⵔⴻⵡ ⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵏⴻⵙⵖⵓⵎⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ , ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵔⵓⴼⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ-ⵉⵙ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ. ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵏⴻⵙⵖⵓⵎⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ.

ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴰⵙⵙ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 05 Yebrir 2018 16:49     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 411 n tikkal   Bḍu