ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ : ⵙⴷⴻⵔⵎⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 05 Yebrir 2018 16:43   Ɣran-t : 63 n tikkal
ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ : ⵙⴷⴻⵔⵎⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ) ⵜⵓⴼⴰ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵜⴻⵙⵙⴻⴷⵔⴻⵎ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵣⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⵉⴷⴻⴳ ⵓⴼⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵞⵞⴰⵔⴻⵏ

ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴰⴼⴼⴰ ⵏ ⵜⴻⵍⴷⵓⵏⵉⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⵎⴷⵏ) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ. ‘’ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵣⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵜⵓⴼⴰ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵜⴻⵙⵙⴻⴷⵔⴻⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ 4 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ 2018 ⴷⴻⴳ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 5), ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⵉⴷⴻⴳ ⵓⴼⴰⵏ ⵙⵉⵏ (02) ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵞⵞⴰⵔⴻⵏ, (78) ⵏ ⵜⴻⵍⴷⵓⵏⵉⵏ, ⵙⵏⴰⵜ (02) ⵏ ⵜⵙⴻⴽⵙⴰⵡⵉⵏ, ⵙⵉⵏ (02) ⵏ ⵢⵉⴳⴰⵍⵉⵙⴻⵏ ⵉⴼⵓⴽⴰⵏⴻⵏ, ⵙⴰ (07) ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵡⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ, ⵙⵉⵏ (02) ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵍⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ, ⵜⴰⴳⴻⵍⵍⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴷⴷⵡⴰⵡⵉ, ⵉⵙⴻⵍⵙⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⵜⵓⴷⴷⵉⵙⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ‘’ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ, ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 6), ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⵎⵢⵓⵏ ⵉ ⴷ-ⵉⵄⴻⴱⴱⴰⵏ (3.400) ⵏ ⵢⵉⵍⵉⵜⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⵖⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵜⵜⵉ’’.

ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ : ⵙⴷⴻⵔⵎⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 05 Yebrir 2018 16:43     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 63 n tikkal   Bḍu