ⵉⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴱⵓⵜⴻⴼⵍⵉⵇⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 04 Yebrir 2018 15:08   Ɣran-t : 57 n tikkal
ⵉⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴱⵓⵜⴻⴼⵍⵉⵇⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ

ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵉⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵜⴻⴼⵍⵉⵇⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, ⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⴹⵔⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⵓⵜ, ⵜⴰⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⴻⵏⴹⵉ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⵏⵉ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.

« ⵙ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙ 93 ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵛⵉⵡⴻⵕ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⵢⴻⵖⵜⴻⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴷ ⵉⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ. ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵙⴻⵎⵎⴰ-ⴷ:

- ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵀⴰⵜⵜⴰⴱ ⴷ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⴹⵔⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴽⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴻⵍ-ⵀⴰⴷⵉ ⵓⵍⴷ ⵄⵍⵉ ⵓⵎⵉ ⴷ-ⵖⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴹⴹⴻⴼ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵉⴹⴻⵏ,

- ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵉⴷ ⴷⵊⴻⵍⵍⴰⴱ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴽⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⴱⴻⵏⵎⴻⵔⴰⴷⵉ, ⵓⵎⵉ ⴷ-ⵖⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴹⴹⴻⴼ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵉⴹⴻⵏ,

- ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⴱⴻⵏⵎⴻⵙⵙⴰⵧⵓⴷ, ⴷ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⴻⵏⴹⵉ, ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴽⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⴰⵙⵙⴻⵏ ⵎⴰⵔⵎⵧⵓⵔⵉ, ⵓⵎⵉ ⴷ-ⵖⵔⴰⵏ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵉⴹⴻⵏ,

- ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵀⴷⵊⵧⵓⴱ ⴱⴻⴷⴷⴰ ⴷ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴽⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵜⴰⵀⴰⵔ ⴽⵀⴰⵧⵓⴰ ⵓⵎⵉ ⴷ-ⵖⵔⴰⵏ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵉⴹⴻⵏ. »

ⵉⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴱⵓⵜⴻⴼⵍⵉⵇⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 04 Yebrir 2018 15:08     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 57 n tikkal   Bḍu