ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⵓⵢⴰⵀⵢⴰ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵙⵖⵓⵎⴰ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 04 Yebrir 2018 15:07   Ɣran-t : 203 n tikkal
ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⵓⵢⴰⵀⵢⴰ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵙⵖⵓⵎⴰ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵀⵎⴻⴷ ⵓⵢⴰⵀⵢⴰ ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵙⵖⵓⵎⴰ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵖⴻⴼ ⵓⵇⴻⵔⵔⵓ-ⵙ, ⴷⴻⵠⵉⵏ ⵏⵓⵏⴻⵙ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴻⵖⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵔⵉⴽⵜ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵍⵓ.

ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⵓⵢⴰⵀⵢⴰ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵙⵖⵓⵎⴰ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 04 Yebrir 2018 15:07     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 203 n tikkal   Bḍu