ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴱⵓⵜⴻⴼⵍⵉⵇⴰ ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵚⴱⴻⵏⵢⵓⵍⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 03 Yebrir 2018 18:16   Ɣran-t : 203 n tikkal
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴱⵓⵜⴻⴼⵍⵉⵇⴰ ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵚⴱⴻⵏⵢⵓⵍⵉ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰƔⵜ- ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵜⴻⴼⵍⵉⵇⴰ, ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵚⴱⴻⵏⵢⵓⵍⵉ, ⵎⴰⵔⵢⴰⵏⵓ ⵔⴰⵊⵓⵢ ⴱⵔⴻⵢ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉⵃⴻⴹⵕ-ⵉⵜⵜ

ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵀⵎⴻⴷ ⵓⵢⴰⵀⵢⴰ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴻⵣⵖⴰⵕ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵇⴰⴷⴻⵔ ⵎⴻⵙⵙⴰⵀⴻⵍ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⴷⴰⵅⴻⵍ ⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⴷ ⵓⵎⵙⵉⵙⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⵏⵧⵓⵔⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴱⴻⴷⵧⵓⵉ, ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏ, ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴳⴰïⴷ ⵙⴰⵍⴰⵀ, ⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⵎⵓⵇⵕⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ. ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵚⴱⴻⵏⵢⵓⵍⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵢⴻⵣⴷⵉ ⴰⵙⴻⵍⵡⵉ ⵡⴻⵇⴱⴻⵍ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵎⴰⵙ ⵓⵢⴰⵀⵢⴰ ⵜⴰⴷⵡⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵚⴰ (7) ⵓⵏⴻⵊⵎⵓⵄ ⵢⴻⵎⵎⴻⵣⴷⵉⵏ ⵏ ⵡⴻⵙⵡⵉⵔ ⵄⵍⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴳⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵚⴱⴻⵏⵢⵓⵍ.

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴱⵓⵜⴻⴼⵍⵉⵇⴰ ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵚⴱⴻⵏⵢⵓⵍⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 03 Yebrir 2018 18:16     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 203 n tikkal   Bḍu