ⴰⵙⵎⴰⴳⵉ ⵏ ⵓⵔⴻⵎⵎⴰⵖ ⴰⵎⵉⵀⴰⵡ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵏⵖⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 03 Yebrir 2018 17:21   Ɣran-t : 54 n tikkal
ⴰⵙⵎⴰⴳⵉ ⵏ ⵓⵔⴻⵎⵎⴰⵖ ⴰⵎⵉⵀⴰⵡ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵏⵖⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵔⴻⵎⵎⴰⵖ ⴰⵎⵉⵀⴰⵡ ⵉ ⵜⴻⵏⵖⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵣⴻⵍⵜ ⵉ ⵜⴳⴰ ⴷⴻⴳ ⴱⵓⴷⵓⵅⴰ, ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⵙⵎⴰⴳⵉⵏ-ⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ

ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⵎⴷⵏ). ‘’ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ, ⵙⴻⴳ ⵉ ⴷ-ⵜⴻⴹⵔⴰ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵣⴻⵍⵜ ⵉ ⵜⴳⴰ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ) ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⴱⵓⴷⵓⵅⴰ, ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 5, ⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ 2018, ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⵖⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ (1) ⵏ ⵓⵔⴻⵎⵎⴰⵖ ⴰⵎⵉⵀⴰⵡ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ (1) ⵏ ⵜⵎⴻⴽⵃⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⵟⴰⴳ ⵜⴰⵙⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⴽⴰⵍⴰⵛⵀⵏⵉⴽⵧⵠ, ⵙⵎⴰⴳⵉⵏ-ⵜ. ⵉⵙⴻⵎ-ⵉⵙ ⴱ. ⴼⴰⵔⵉⴷ ⵉ ⵓⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ‘’ⴰⴱⵓ ⵣⴻⵔⵄⴰ’’ ⵉ ⵉⴽⴻⵛⵎⴻⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1994’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵍⵖⵓ.

ⴰⵙⵎⴰⴳⵉ ⵏ ⵓⵔⴻⵎⵎⴰⵖ ⴰⵎⵉⵀⴰⵡ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵏⵖⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 03 Yebrir 2018 17:21     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 54 n tikkal   Bḍu