ⵏⵖⴰⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵔⴻⵎⵎⴰⵖ ‘’ⴰⵎⵉⵀⴰⵡ’’ ⴷⴻⴳ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 03 Yebrir 2018 14:35   Ɣran-t : 197 n tikkal
ⵏⵖⴰⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵔⴻⵎⵎⴰⵖ ‘’ⴰⵎⵉⵀⴰⵡ’’ ⴷⴻⴳ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴻⵏⵖⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜⵖⴰⵏ (ⴰⵏⵒ), ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵔⴻⵎⵎⴰⵖ ‘’ⴰⵎⵉⵀⴰⵡ’’ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴽⴽⵙⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⴽⵃⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⵟⴰⴳ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ. "ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ, ⵙⴻⴳ ⴷ-ⵜⴻⴹⵔⴰ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵣⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⴱⵓⴷⵓⵅⴰ, ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵄⵉⵏ ⴽⴻⵔⵛⴰ, ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 5), ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ

ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜⵖⴰⵏ (ⴰⵏⵒ) ⵜⴻⵏⵖⴰ, ⵉⴹⴻⵍⵍⵉ ⵏ 2 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ 2018, ⵢⵉⵡⴻⵏ (01) ⵏ ⵓⵔⴻⵎⵎⴰⵖ ⴰⵎⵉⵀⴰⵡ ⵉ ⵓⵎⵉ ⵜⴻⴽⴽⴻⵙ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⴽⵃⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⵟⴰⴳ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⴽⴰⵍⴰⵛⵀⵏⵉⴽⵧⵠ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵖⵙⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ. ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵜⵜⴰⵍ, ⵜⵉⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵉⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜⵖⴰⵏ (ⴰⵏⵒ) "ⵓⴼⴰⵏⵜ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵙⴷⴻⵔⵎⴻⵏⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵣⴰⵍ ⵉ ⴳⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 5), ⴽⵓⵥ ⵏ (04) ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ (02) ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴻⵀⵍⴻⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ, ⵜⴰⴳⴻⵍⵍⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⴻⵍⵙⴰ".

ⵏⵖⴰⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵔⴻⵎⵎⴰⵖ ‘’ⴰⵎⵉⵀⴰⵡ’’ ⴷⴻⴳ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 03 Yebrir 2018 14:35     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 197 n tikkal   Bḍu