4 ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵏⵖⴰ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ – ⵜⴰⵛⵔⴰⵡⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 03 Yebrir 2018 14:30   Ɣran-t : 53 n tikkal
4 ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵏⵖⴰ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ – ⵜⴰⵛⵔⴰⵡⵜ

ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – 4 ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵏⵖⴰ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴼⴽⴰⵏ-ⴷ 7 ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ 7 ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⵥⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵛⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ. ⵜⵉⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵙⴻⴷⵔⴻⵎ ⵏ 41 ⵏ ⵜⴽⴰⵣⵎⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵍⵇⴰⴹ ⵏ 16 ⵏ ⵢⵉⴱⴻⵛⴽⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⴽⴰⵍⴰⵛⵀⵏⵉⴽⵧⵠ, 4 ⵏ ⵢⵉⴱⴻⵛⴽⵉⴹⴻⵏ-ⵉⵎⵉⵟⵔⴰⵢⵓⵜⴻⵏ ⵏ ⴼⵎ, 1 ⵏ

ⵓⴱⴻⵛⴽⵉⴹ-ⴰⵎⵉⵟⵔⴰⵢⵓⵜ ⵏ ⴼⵎ-ⴷⵒ, 1 ⵏ ⵓⴱⴻⵛⴽⵉⴹ-ⴰⵎⵉⵟⵔⴰⵢⵓⵜ ⵏ ⵚⵚⴻⵏⴼ ⵏ ⴳ-3, 3 ⵏ ⵢⵉⴱⴻⵛⴽⵉⴹⴻⵏ-ⵉⵎⵉⵟⵔⴰⵢⵓⵜⴻⵏ ⵏ ⵒⴽⵜ, 3 ⵢⵉⴱⴻⵛⴽⵉⴹⴻⵏ ⵉⵣⴻⴳⵏⴻⵢⵎⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵙⵉⵎⵧⵏⵧⵠ, 4 ⵏ ⵢⵉⴱⴻⵛⴽⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ, 21 ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵙ ⴷ ⵜⵎⴻⵥⵢⴰⵏⵜ ⵜⴰⵢⵎⴰⵏⵉⵜ. ⵍⴻⵇⴹⴻⵏ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⴰ, ⵜⵉⵎⴻⵥⴷⵉⵜ ⵏ ⵔⵒⴳ-7, 60 ⵏ ⵜⵎⴻⵥⴷⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵥⵢⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵙⴷⴻⵔⵎⴻⵏ 57 ⵏ ⵜⵕⴻⵎⵎⴰⵏⵉⵏ, 28 ⵏ ⵍⵎⵉⵏⴰⵜ ⴷ 3 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵅⵙⴰⵢⴻⵏ. ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⴻⵍⵍⴻⵙ ⵏ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⵙⴻⵜⵜⵉ, ⵓⴱⵥⴻⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ 44 ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵀⵢⵓⴼⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴹⴹⴼⴻⵏ 21 ⵏ ⵢⵉⵇⴻⵏⵟⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵍⴽⵉⴼ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⴽⴽⵔⴻⵏ ⴷ 1.232 ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵜⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵄⵇⴻⵍ.

4 ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵏⵖⴰ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ – ⵜⴰⵛⵔⴰⵡⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 03 Yebrir 2018 14:30     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 53 n tikkal   Bḍu