ⵜⴰⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ : ⴱⴷⴰⵏⵜ ⵜⴻⵎⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴷⵍⴻⴳⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 18 Meɣres 2018 15:04   Ɣran-t : 5 n tikkal
ⵜⴰⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ : ⴱⴷⴰⵏⵜ ⵜⴻⵎⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴷⵍⴻⴳⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ, ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⵙⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⵜⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵡⴰⵙⴻⵏ ⵉⵜⵡⵉⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵥⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴱⴻⵔⴷⴰⵏ, ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵏ ⵢⵉⵏⴻⴽⵛⵓⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⵏ ⴱⴻⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⴰ ⵎⵉ ⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⴷⴻⴳ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ. ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵖⵜⴻⵙ, ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⴰ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ,

ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵡⴰⵀⵉⴷ ⵜⴻⵎⵎⴰⵔ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⵙⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⴱⴷⴻⵍⴳⵀⴰⵏⵉ ⵣⴰⴰⵍⴰⵏⴻ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵣⵧⵓⴽⵀ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵏ ⵓⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵓⴼⵓⵖ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ, ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⴷⵓ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵍⴷⵉ. ⵉⴼⴰⵜⵓⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ-ⴰ ⵉⵖⴻⴼ ⴷ-ⵎⵙⴻⴳⵣⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵍⴽⴻⵎ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ, ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⴹⴻⴼⵔⴻⵏⵜ ⵜⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵡ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⴳⴻⵏ.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⵜⴰⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ : ⴱⴷⴰⵏⵜ ⵜⴻⵎⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴷⵍⴻⴳⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 18 Meɣres 2018 15:04     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 5 n tikkal   Bḍu