ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ : ⵙⴷⴻⵔⵎⴻⵏ 4 ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 5 ⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴻⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)

Yeffeɣ-d ass n : ⵙⵙⴻⴱⵜ, 17 Meɣres 2018 14:33   Ɣran-t : 7 n tikkal
ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ : ⵙⴷⴻⵔⵎⴻⵏ 4 ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 5 ⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴻⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵙⴷⴻⵔⵎⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⴰⴷ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴽⵓⵥ (4) ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (5) ⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴻⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵣⴻⵍⵜ, ⵉ ⵜⴳⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ), ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⵎⴷⵏ) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ. ‘’ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ

ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵣⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ, ⵉ ⵜⴳⴰ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ) ⵜⵓⴼⴰ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵜⴻⵙⵙⴻⴷⵔⴻⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ 2018 ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ), ⴽⵓⵥ (4) ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (5) ⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴻⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ. ⵙⵔⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵜⵜⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⵜⵓⴷⴷⵉⵙⵜ, ⵜⵉⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ), ‘’ⴽⴽⵙⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏ ⵜⵉⵙ 4), 29 ⵏ

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ : ⵙⴷⴻⵔⵎⴻⵏ 4 ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 5 ⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴻⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)
  Yeffeɣ-d ass n : ⵙⵙⴻⴱⵜ, 17 Meɣres 2018 14:33     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 7 n tikkal   Bḍu